Home

Ministerstvo zahraničních věcí apostila

Ministerstvo zahraničních věcí České republik

Ministerstvo zahraničních věcí ČR se ohrazuje proti mediálním spekulacím, které naznačují, že na Velvyslanectví ČR v Maroku docházelo v letech 2018 a 2019 ke zneužívání víz a jejich účelovému víc Ministerstvo zahraničních věcí. Lhůta: Doba na provedení apostilace listin je 30 dní. Plná moc: Žádost na vybavení apostily může za vás podat i někdo jiný i bez předložení plné moci. Správní poplatek: Správní poplatek za apostilaci se hradí formou kolk Apostila ministerstvo zahraničních věcí. Prokazuje ověření oficiální listiny pro použití v zahraničí. Zajistíme legalizace na ministerstvu zahraničních věcí

Apostila - komplexních služeb od 2

 1. Ministerstvo zahraničních věcí vydává apostily pouze v českém jazyce. V souvislosti s listinami vystavenými a ověřenými notáři je důležité upozornit, že je lze opatřit apostilou pouze v tom případě pokud byly vystaveny notářem nebo notářským kandidátem, který byl ustanoven zástupcem notáře nebo který byl.
 2. Ministerstvo zahraničních věcí . Adresa: Pracoviště ověřování dokladů - Hradčanské nám. 5, Praha 1. Jak se tam dostat: Odkaz na mapu Google. Telefon: 224 182 188, 224 182 153, fax: 224 182 527 . E-mail: legalizace@mzv.c
 3. Ministerstvo zahraničních věcí. Lhůta: Ministerstvo má na provedení apostilace listin 30 dní. Doba na provedení apostilace listin je 30 dní. Plná moc: Není třeba abyste procesu vyřizování apostily zúčastnili osobně. Žádost může za vás podat i někdo jiný a to i bez předložení plné moci
 4. Ministerstvo zahraničních věcí ČR Odbor konzulárních činností - pracovní skupina legalizace Hradčanské nám. 5 110 00 Praha Česká republika. Správní poplatek za legalizační úkon se hradí formou kolkových známek v hodnotě 100,- Kč (na české listiny), 600,- Kč (na cizozemské listiny)
 5. isterstvo zahraničních věcí v této zemi. Příslušným orgánem ve Velké Británii je úřad pro zahraniční věci a společenství
 6. Ověřování listin do ciziny. Má-li být v cizím státě uznána veřejná listina, kterou vydal nebo ověřil v rámci své pravomoci a působnosti orgán ČR, nebo která byla před ním podepsána (dále listina), je ve většině států nutné, aby tato listina byla tzv. superlegalizována.Výjimky z povinnosti superlegalizace vyplývají z Úmluvy o zrušení požadavku.
 7. Než se na Ministerstvo zahraničích věcí ČR nebo Ministerstvo spravedlnost ČR vydáte, dejte si pozor na pracovní dobu. Ale zato vám apostilu vydají na počkání. Tedy pokud ji nebudete chtít pro více než 5 dokumentů najednou. To se s nimi pak musíte domluvit individuálně, kdy a jak pro vás apostilu pro tolik dokumentů udělají

Ministerstvo zahraničních věcí ověřuje vše ostatní, zejména následující listiny: rodný list, oddací list, doklady o ukončení studia (diplomy), výpisy z rejstříku trestů Jak apostilu získa Apostilu vydává Ministerstvo spravedlnosti ČR nebo Ministerstvo zahraničních věcí ČR. Každý druh dokumentu má svá specifika, proto neexistuje jednotný způsob vyřízení apostily. My si však umíme poradit a můžete se na nás kdykoli obrátit Správca obsahu a technický prevádzkovateľ ©2009-2018 Ministerstvo zahraničných vecí­ a euróych záležitostí­ Slovenskej republiky.

Mgr

Úkon provádí v České republice Ministerstvo zahraničních věcí ČR a pro listiny vydané justičními orgány, tedy soudy, státním zastupitelstvím, exekutory nebo notáři, Ministerstvo spravedlnosti ČR. Apostila se ve většině případů vystavuje v úředním jazyce státu, ve kterém byly listiny vystaveny, někdy bývá i. Apostila je osvědčující doložka, která se připojuje za veřejné listiny a dokumenty, přičemž prokazuje pravost podpisu, funkci osoby, Apostily k veřejným listinám vydaným federálními orgány USA vydává Ministerstvo zahraničních věcí USA.

Superlegalizace stručně a přehledně v otázkách a

Apostilace se provádí v zásadě na dvou úřadech, a to podle subjektu, který je vydal. Listiny vydané justičními orgány a notáři apostiluje Ministerstvo spravedlnosti ČR, kdežto listiny vydané státní správou apostiluje Ministerstvo zahraničních věcí ČR Ministerstvo zahraničních věcí: za listinu + 100,-kč kolek: Apostila se ve většině případů vystavuje v úředním jazyce státu, ve kterém byly listiny vystaveny, někdy bývá i dvoujazyčná (druhým jazykem je nejčastěji angličtina) S Úmluvou vyslovil souhlas Parlament České republiky a byla uložena u Ministerstva zahraničních věcí Nizozemského království, depozitáře Úmluvy, dne 23. června 1998. Pro Českou republiku Úmluva vstupuje v platnost v souladu se zněním jejího článku 12. dnem 16. března 1999

Ministerstvo zahraničních věcí. Nicméně problémy nastávají spíše s vydáváním apostily v zahraničí a její následnou akceptací v České republice. Obr. 1: Apostila s vyznačením orgánu, který nebyl ze strany České republiky opakovaně akceptován Ministerstvo zahraničních věcí Nizozemí bude státy zmíněné v článku 10 a státy, které přistoupily k Úmluvě podle článku 12, informovat o: a) oznámeních podle druhého odstavce článku 6, b) podpisech a ratifikacích podle článku 10, c) datu, kterým tato úmluva vstupuje v platnost podle prvního odstavce článku 11 Ministerstvo vnitra bylo zřízeno na základě zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů. Ministerstvo vnitra je orgánem státní správy pro vnitřní věci, zejména pro veřejný pořádek a další věci vnitřního pořádku a bezpečnosti ve vymezeném rozsahu, včetně. Apostila. Apostilou se rozumí doložka, kterou uděluje buď Ministerstvo spravedlnosti, nebo Ministerstvo zahraničních věcí (podle typu dokumentu, který ověřujete). Tato doložka potvrzuje, že ověřený dokument je platný v zemi vydání Ministerstvo zahraničních věcí České republiky, Praha. 23 tis. To se mi líbí. Oficiální profil Ministerstva zahraničních věcí České republiky. Více..

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Dle ustanovení § 87 odst. 1 písm. z) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, provádí Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyšší ověření (legalizaci) pouze vysokoškolských. 2. Apostilaci všech ostatních úředních listin provádí Ministerstvo zahraničních věcí, odbor konzulárních činností - referát legalizace. Adresa uvedeného úřadu je Hradčanské nám. 5 110 00 Praha 1. Apostilu zde lze rovněž získat na počkání nebo poštou, neliší se ani výška soudního poplatku (100 Kč) Superlegalizace neboli vyšší ověření listin je úkon správního orgánu, kterým se ověřuje veřejná listina nebo listina již jednou úředně ověřená za účelem jejího použití v zahraničí.. Superlegalizaci českých listin provádí ústřední orgán státní správy nadřízený orgánu, který listinu vydal (např. Ministerstvo spravedlnosti České republiky) V určitých případech může být cizí listina ověřena též Ministerstvem zahraničních věcí ČR - bližší informace na webových stránkách Ministerstva zahraničních věcí ČR. III. Apostila. Úmluva o zrušení požadavku ověřování cizích veřejných listin (Haag, 5. 10

Apostila Ministerstvo zahraničních věcí JSV Překlady a

Apostila Česk

Nejdelší slova na světě

Apostila bude třeba, pro všechny listiny (s vyjímkou zemí a listin uvedných u soudního překladu) do/z: Listina je tak nejdříve opatřena ověřením ústředního orgánu, který listinu vydal v ČR a následně ještě Ministerstvo zahraničních věcí, připojí své vyšší ověření. Superlegalizaci nálsedně provede. Ministerstvo zahraničních věcí ČR - konzulární odbor. Úmluva se však nevztahuje na ověřování překladů těchto listin do cizího jazyka. Proto se těm, kteří žádají o ověření listiny Apostilou, doporučuje, aby si pořídili její překlad ve státě, kde budou listinu předkládat (používat)

Apostila - co je to, jak ji zajistit + vzor (update 2020

Apostila je doložkou, která se připojuje za úřední dokumenty a listiny (např. rodný list, oddací list, výpis z rejstříků trestů atd.), jež potřebujete jakožto občan ČR oficiálně doložit v cizí zemi. V České republice plní roli apostilních orgánů Ministerstvo zahraničních věcí ČR a Ministerstvo spravedlnosti. V určitých případech může být cizí listina ověřena též Ministerstvem zahraničních věcí ČR - bližší informace na webových stránkách Ministerstva zahraničních věcí ČR. III. Apostila. Úmluva o zrušení požadavku ověřování cizích veřejných listin (Haag, 5. 10 Apostila Praha: 211 221 468 Apostila Brno: 533 534 681 Apostila Ostrava: 555 444 746 Apostila Zlín: 577 477 251 Apostila Plzeň: 377 477 720 Apostila Olomouc: 588 188342 Apostila Liberec: 488 588 096. Email: prekladatelske@centrum.cz (odpovídáme nonstop Apostila nahradí jiná ověření Apostilním orgánem je v České republice Ministerstvo zahraničních věcí ČR. Právě ono dokáže ověřovat listiny opatřené zmiňovanou apostilační doložkou. U listin vydané v rámci justičních orgánů dochází k ověření na Ministerstvu spravedlnosti České republiky. Jazykem. b) Apostila O udělení apostily můžete zažádat současně s podáním žádosti o vystavení výpisu z rejstříku trestů pomocí samostatné žádosti bez předepsané formy . Pokud již máte výpis z rejstříku trestů k dispozici, můžete o apostilu zažádat u Spolkového správního úřadu i dodatečně

Ministerstvo zahraničních věcí ČR referát legalizace konzulární odbor Loretánské nám. 5 118 00 Praha 1. Další informace lze získat na referátu legalizace konzulárního odboru MZV na telefonních číslech: +420 224 182 188 nebo +420 224 182 153. Překla Ministerstvo zahraničních věcí. Ministerstvo kultury. Ministerstvo školství. Ministerstvo financí. Ministerstvo obrany. Hospodářská komora ČR. Ministerstvo průmyslu a obchodu. Ministerstvo zdravotnictví Apostila. Question Label. 1 of 8 See All Go Bac

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Odbor středního a vyššího odborného vzdělávání a institucionální výchovy (22), Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1. Od 7. 10. 2020 do odvolání není možné vyřídit legalizaci na počkání. resp. pro získání apostilní doložky Ministerstvu zahraničních věcí Ministerstvo zahraničních věcí uděluje apostily na matriční doklady mířící do Itálie a dalších zemí a na doklady o studiu. Doklad o studiu, který chcete aby byl uznán italskými úřady, musí být nejprve ověřeny ministerstvem školství. Smyslem superlegalizace i Apostily je věrohodně prokázat skutečnost, že listina byla vydána nebo ověřena určitým justičním.

Apostille služby - Vybavení apostille nebo superlegalizace

Apostila je zjednodušen Potřebujete-li ověřit listinu vydanou v některé z těchto zemí, čeká vás nejprve cesta na Ministerstvo zahraničních věcí nebo na Ministerstvo spravedlnosti státu, který dokument vydal. Poté zavítáte na ambasádu té země, ve které má být listina doložena.. S kolky a listinou se vydejte v úředních hodinách buď na Ministerstvo zahraničí nebo na Ministerstvo spravedlnosti (podle toho, jaký úřad původní listinu vydal - pokud to byl orgán státní správy, pak jděte na Ministerstvo zahraničních věcí, pokud šlo o justiční orgán nebo notáře, pak se vypravte na Ministerstvo. Apostila vznikla proto, aby mohla nahradit superlegalizaci. Listina tedy nemusí být ověřena zastupitelským úřadem ČR v zahraničí, ale konečné ověření je provedeno v zemi, ve které byla listina vystavena. Úkon provádí Ministerstvo zahraničních věcí ČR a pro listiny vydané justičními orgány, tedy soudy, státním. Ministerstvo spravedlnosti ČR). Po něm následuje další ověření podpisu a úředního razítka daného nadřízeného orgánu státní správy Ministerstvem zahraničních věcí ČR a nakonec ještě ověření podpisu a úředního razítka Ministerstva zahraničních věcí ČR diplomatickým nebo konzulárním úřadem státu, na. Apostila (Apostile) je vyšší stupeň ověření, provádí v České republice Ministerstvo zahraničních věcí ČR a Ministerstvo spravedlnosti ČR. Apostilou se opatřují nejčastěji úřední dokumenty, jako jsou oddací listy, rodné listy, výpisy z obchodního rejstříku, výpisy z rejstříku trestů, plné moci, rozsudky.

Probíhá tak, že jednotlivé úřady potvrzují pravost podpisů a razítek (pečetí) z předchozích úřadů. Superlegalizace postupuje podle působnosti jednotlivých úřadů (např. místní matrika - krajský úřad - ministerstvo zahraničních věcí - zastupitelský úřad státu, pro který je dokument určen) Jedná-li se o justiční či notářské dokumenty vydané českými orgány, je potřeba je nechat superlegalizovat nejprve na Ministerstvu spravedlnosti ČR, a poté na Ministerstvu zahraničních věcí ČR. Nakonec listinu ověří zastupitelský úřad cizí země příslušný pro ČR

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí České republiky č. 287/1998 Sb., o sjednání Evroé úmluvy o zrušení ověřování listin. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí České republiky č. 45/1999 Sb., o přístupu České republiky k Úmluvě o zrušení požadavku ověřování veřejných listi Tento úkon provádí zpravidla příslušné ministerstvo zahraničních věcí nebo ministerstvo spravedlnosti. Apostila musí být sepsána v úředním jazyce státu, v němž byla vystavena. Velmi často je tedy třeba pořídit soudní překlad do příslušného jazyka státu, ve kterém má být listina použita Apostila (Apostille) je doložka, jež se připojuje na oficiální listinu (např. rodný list, oddací list, vysokoškolský diplom apod.) a potvrzuje pravost podpisu a otisku razítka za účelem použití listiny v zahraničí. Úkon provádí Ministerstvo zahraničních věcí ČR, případně Ministerstvo spravedlnosti ČR u listin vydaných soudy, státním zastupitelstvím nebo notáři

Apostila - JUDr. Petr Studen

Ministr zahraničních věcí (Department of Foreign Affairs): Teodoro Teddy Boy Lopez Locsin Jr. Ministr vnitra a vnitřní správy (Department of Interior and Local Government): Eduardo Aňo Filipínské ministerstvo pro ekonomický rozvoj (National Economic and Development Authority-NEDA) předpokládá v roce 2020 kontrakci v. U některých dokumentů je ale i nadále vyžadována apostila z Ministerstva zahraničních věcí Dánska. Je-li dokument opatřen apostilní doložkou, ve většině případů se již nevyžaduje další legalizace ze strany velvyslanectví. Více informací o uznávání zahraničních dokumentů naleznete zde Ministerstvo zahraničních věcí České republiky Ministerstvo spravedlnosti České republiky. Související životní situace a návody, jak je řešit. Ověřování - shody opisů nebo kopie s listinou, pravosti podpisu, správnosti překladů zastupitelskými úřady v zahraničí. Za správnost návodu odpovídá útva

Ministerstvo zahraničních věcí. Úřední hodiny legalizačního oddělení - APOSTILA. Informace o otvírací době najdete na webu MZV . Ministerstvo spravedlnosti. Detailní informace o činnosti a úředních hodinách ministerstva spravedlnosti najdete zde. U listin vydávaných nebo ověřených orgány státní správy toto vyšší ověření provádí přímo Ministerstvo zahraničních věcí ČR a pak následuje ověření příslušným zastupitelským úřadem. Za superlegalizaci listiny se na Ministerstvu spravedlnosti ČR vybírá správní poplatek ve výši 30,- Kč v kolcích Apostilou potvrzuje orgán státu (v ČR Ministerstvo spravedlnosti ČR a Ministerstvo zahraničních věcí ČR), kde byla listina vydána, její pravost. která se nazývá apostila. Odpadá tedy ověřování listiny zastupitelským úřadem státu, kde má být listina použita Provádí v České republice Ministerstvo zahraničních věcí ČR a pro listiny vydané justičními orgány, tedy soudy, státním zastupitelstvím, exekutory nebo notáři, Ministerstvo spravedlnosti ČR. Apostila se ve většině případů vystavuje v úředním jazyce státu, ve kterém byly listiny vystaveny, někdy bývá i dvoujazyčná

apostila, doklady, manželství, matrika, ministerstvo zahraničních věcí, osobní doklady, superlegalizace, svatba, zahraničí A tohle už jste četli? Exekutor už nebude brát příjmy manželům dlužníků ministerstvem zahraničních věcí daného státu. Ověření ze strany ministerstva zahraničních věcí je nutné, jelikož zastupitelské úřady ČR mají omezenou verifikační pravomoc. V příslušné zemi mohou ověřit razítko či podpis zpravidla jednoho určitého orgánu, nejčastěji Ministerstva zahraničních věcí Ministerstvo zahraničních věcí ČR, konzulární nebo mezinárodní odbor. doplněno 03.04.14 14:19: MZV tel 224 181 111. nebo zkuste švýcarské velvyslanectví v Praze tel 220 400 61 Pokud je žadatel o provedení vyššího ověření státním občanem České republiky a nemá možnost požádat o předchozí ověření přímo příslušné úřady cizího státu nebo by jeho žádost byla spojena s velkými potížemi, může požádat přímo nebo prostřednictvím odboru konzulárních činností Ministerstva zahraničních věcí České republiky příslušný.

Kdo a kde může vydat Apostilu? - Apostila

Internetové slovníky a jejich využití | JSV Překlady aBudapešť, maďarské hlavní město plné jazyků | JSV Překlady

Ověřování listin do ciziny - Portál justic

Apostila, superlegalizace. Veřejná listina, která má být uznána ve státě, který je smluvní stranou Haagské úmluvy o zrušení požadavku ověřování cizích listin, musí být opatřena tzv. apostilní doložkou. Ministerstvo zahraničních věcí ČR Ministerstvo vnitra či spravedlnosti cizího státu), toto ověření musí pak být ověřeno 2) ministerstvem zahraničních věcí tohoto cizího státu, toto ověření pak 3) českým zastupitelským úřadem příslušným pro tento cizí stát a 4) ověření českého zastupitelského úřadu musí být ověřeno Ministerstvem.

Superlegalizace je vyžadována u dokladů vydaných ostatními státy. Listinu musí nejprve ověřit příslušný vyšší úřad daného státu - obvykle Ministerstvo zahraničních věcí (Ministerstvo zahraničních věcí může předtím ještě vyžadovat ověření jiným ministerstvem podle toho, čeho se listina týká) Superlegalizace se nevyžaduje v případě, že tak stanoví mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána. Takovou mezinárodní smlouvou je například Úmluva o zrušení požadavku ověřování cizích veřejných listin (ze dne 5. října 1961), která odstranila mezi smluvními státy požadavek superlegalizace a nahradila jej zvláštní doložkou, která se nazývá. Vyhláška č. 98/1984 Sb. - Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Vietnamskou socialistickou republikou o právní pomoci ve věcech občanských a trestníc Jedná se o ověření, že matrikář, který podepsal Váš rodný list, skutečně existuje a že měl zmocnění rodný list podepsat. Apostilu Vám vystaví: Ministerstvo zahraničních věcí ČR, konzulární odbor - referát legalizace, Hradčanské nám. 5, 110 00 Praha 1, Tel. 224 182 188, email: legalizace@mzv.cz Poté následuje další vyšší ověření Ministerstvem zahraničních věcí ČR a navazující ověření zastupitelským úřadem toho státu, kde má být listina použita. U listin vydávaných nebo ověřených orgány státní správy toto vyšší ověření provádí přímo Ministerstvo zahraničních věcí ČR, a pak následují.

Co je Apostila a kde ji vyřídit? Máme pro vás návod

Apostilou vydávány pouze v českém jazyce vydává Ministerstvo zahraničních věcí. Dokumenty, které se vystavují a ověřují notáři, je možné opatřit apostilou pouze tehdy pokud tyto listiny byly vystaveny notářem nebo zástupcem notáře který byl notářem zmocněn k provádění legalizace a úkonu ve vztahu k cizině Listinu musí nejprve ověřit příslušný úřad cizí země (většinou úřad nadřazený úřadu, který listinu vydal) a také Ministerstvo zahraničních věcí dané země. Poté je taková listina superlegalizována zastupitelským úřadem ČR, který je příslušný pro stát, ze kterého dokument pochází

Apostila - vše co potřebujete vědě

Apostila a superlegalizace - DIDACTICUS

Překlad (translations) +420 572 695 728. obec@obecbrezova.c Ministerstvo zahraničních věcí ČR referát legalizace konzulární odbor Loretánské nám. 5 118 00 Praha 1. Další informace lze získat na referátu legalizace konzulárního odboru MZV na telefonních číslech: +420 224 182 188 nebo +420 224 182 153. Překla Oficiální stránky Obce Staré Hrady. Provedení superlegalizace cizozemské veřejné listiny, tedy její opatření legalizační doložkou zastupitelského úřadu České republiky v zahraničí, kterou se potvrzuje, že daná listina byla vystavena či ověřena oprávněnou osobou, resp. příslušným úřadem Oficiální stránky Obce Nepoměřice. Provedení superlegalizace cizozemské veřejné listiny, tedy její opatření legalizační doložkou zastupitelského úřadu České republiky v zahraničí, kterou se potvrzuje, že daná listina byla vystavena či ověřena oprávněnou osobou, resp. příslušným úřadem

Apostila - Ministerstvo spravedlnosti | Tlumočení a překlady

Ministerstvo zahraničných vecí a euróych záležitostí S

ministerstva zahraničních věcí (nebo jiné národní autority) a konečně pak ověření (superlegalizaci) ze strany zastupitelského úřadu (velvyslanectví, resp. jeho konzulárního oddělení) toho státu, kde se má ověřená listina použít Ministerstvo zahraničních věcí ČR - konzulární odbor (referát legalizace) - bližší informace na webových stránkách Ministerstva zahraničních věcí ČR. _____ Obsah I. Důležitá upozornění A. Obecná upozornění B. Ověřování notářských listin C. Ověřování soudních znalců Apostila IV. Osvobození od. Oficiální stránky Obce Růžďka. Provedení superlegalizace cizozemské veřejné listiny, tedy její opatření legalizační doložkou zastupitelského úřadu České republiky v zahraničí, kterou se potvrzuje, že daná listina byla vystavena či ověřena oprávněnou osobou, resp. příslušným úřadem

 • Hilton prague old town nové město.
 • Ford fiesta 1.1 test.
 • Desistyle soy luna brusle.
 • Poletíme postel.
 • Severní kříž.
 • Hornbach dlažba venkovní.
 • Lago maggiore teplota vody.
 • Přečerpávací vodní elektrárna štěchovice.
 • Polytrichum commune.
 • Hmyz podobný štěnici.
 • Samolepící držák toaletního papíru.
 • Koleno anatomie česky.
 • Alergie na ibuprofen.
 • Modrasil pribalovy letak.
 • Archaea wikipedia.
 • Dělení slov na slabiky online.
 • Petrské náměstí unikovka.
 • Biliskner.
 • Moderní záclony metráž.
 • Nicki minaj 2017.
 • Mortensen captain fantastic.
 • Basový klíč baskytara.
 • Interiérové barvy na zeď.
 • Puntíkaté silonky.
 • Nejlepsi hacky na kapry.
 • Travní směs 50 kg.
 • Autosalon ženeva 2020 zajezd.
 • Rybářská bašta budapešť.
 • Kolorektální karcinom stefajir.
 • Italské drinky.
 • Romco alpacca.
 • Hercule poirot najserialy.
 • Sladkovodní ryby ukázkové druhy.
 • Nášivky na bundy.
 • Karakal wikipedia.
 • Alkoholik test.
 • Polska mafie.
 • Negativní účinky wobenzymu.
 • Cookies s lentilkami recept.
 • Nejhorší dopravní nehoda na světě.
 • Jak vypadá kousnutí od komára.