Home

Dělení slov na slabiky online

Na vývoj a provoz výukového systému jsou potřeba finanční prostředky. Projekt není placený z grantů a neobsahuje žádné reklamy, protože reklamy ruší od učení a do výukového systému nepatří. Zakoupení licence nám dovoluje vyvíjet systémy Umíme ve vysoké kvalitě a dlouhodobě udržitelným způsobem Slova dělíme v psaném textu z ryze praktických důvodů, považujeme proto za vhodné, aby pravidla dělení byla co nejjednodušší. Je důležité si uvědomit, že dělení slov v písmu na konci řádku není vždy totožné s členěním slov na slabiky v mluvené řeči (viz Slabika) nebo například s morfematickým složením slov (viz Morfematika) Popisuje pravidla pro dělení českých slov a princip používaného algoritmu dělení. Víceslabičná slova v č. můžeme, stručně řečeno, rozdělit na slovních švech, po slabičné předponě, resp. na švu slabičné přípony, a na hranici slabik. Samostatné slabiky tvoří i slabikotvorné l, r a ř, tj. pokud těsně vedle nich není samohláska n. dvojhláska Už na 1. stupni se učíme, že slova můžeme rozdělovat na slabiky. Mnohdy ale nad rozdělováním slov zbytečně přemýšlíme a necháme se snadno znejistit. V dnešním díle seriálu Čeština letem světem se podíváme na to, jak správně určit počet slabik ve slově a jak takové slovo na slabiky vlastně rozdělit Poznatky o tvoření slov využíváme i při dělení slov na konci řádku. Slova na konci řádku dělíme podle slabik (mla-dý, Kr-ko-no-še).Není-li hranice slabik zřetelná, řídíme se utvořením slova: -někdy oddělujeme předponu (na-dávat, ne-spokojený),-jindy příponu (dět-ský, hlav-ní).. Některé souhláskové skupiny uprostřed slova můžeme dělit různě (se-stra.

V dalších případech dělíme slova podle slabik. Například slovo víla obsahuje slabiky dvě - ví a la, proto slovo dělíme na ví-la. U mnoha slov je možné různé dělení. Pravidel je na to sice hodně, ale žádná však neplatí závazně. Příklady: Ve škole jsme poprvé pracovali s troj-|úhelníkem O to právě jde, Dělit ree-dice je blbost, ale slabiky jsou čtyři: re/e/di/ce. No a tazatel se ptal právě na slabiky, což je v principu pojem fonetický, zatímco @ wamp radí, kde se poučit o dělení slov v písmu, což je záležitost gramatická. K rozeznání slabik by možná byl lepší například tento odkaz. Zárověň bych ale upozornil, že samotnoý pojem slabiky zdaleka.

Počet slov ve větě Tento web používá soubory cookies (jako naprostá většina webových stránek na Internetu). Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informac. Český jazyk. Pro 1. ročník Pro 2. ročník Pro 3. ročník Pro 4. ročník Pro 5. ročník Tematicky. Nejjednodušší pomůckou při dělení slov na konci řádku jsou slabiky. Dejte ruku vpěst a položte ji těsně pod bradu. Vyslovte slovo nahlas. V místech, kdy jde brada dolů, obvykle naleznete hranici, v níž je možno slovo rozdělit.. dĚlenÍ slov na konci ŘÁdku Daná slova rozděl na dvě části. Nejprve na jednu slabiku a zbytek, pak dvě slabiky a zbytek, , dle příkladu: kominík (ko-miník, komi-ník)

Dělení slov na slabiky (1

Internetová jazyková příručka: Dělení slov na konci řádk

Někdy ale dokument vypadá lépe, pokud dělení slov použijete. Postup je následující: Klepnutím levým tlačítkem myši vyberte kartu Rozložení stránky. Otevřete nabídku pro dělení slov a aktivujte možnost Automaticky: Nabídka dělení slov na kartě Rozložení stránk - určuje počet slov ve větě, na začátku věty píše velké písmeno - rozlišuje věty, slova, slabiky, hlásky, písmena - odpovídá na otázky celou větou - rozlišuje slova ve větě a udržuje pořádek slov ve větě - řadí věty podle děje - řadí slova ve větě tak, aby věta dávala smys Děti, které se učí číst pomocí genetické metody čtení znají hru na marťany (tzv. marťanštinu), kdy každé slovo hláskují. Toho můžeme využít i v tomto celku Člení slova na slabiky a hlásky. Odlišuje krátké a dlouhé samohlásky. Vyjmenuje samohlásky krátké a dlouhé, souhlásky tvrdé, měkké i obojetné. Zdůvodní a správně napíše ve slovech ú/ů. V první části, nazvané Slovo a slabika, se věnujeme dělení slov na slabiky V češtině jsou i slabiky tvořené několika souhláskami, z nichž jedna musí být slabikotvorná: vlk, prs-ty, kr-ku, vl-na, kr-ve, br-zo, o-sm, se-dm, pst, Slabiky a básně. Dělení slov na slabiky je důležité také v básnictví při výstavbě verše (verš je jeden řádek básně)

STAVBA SLOVA A PRAVOPIS | Prima úča

AUTOMATICKÉ DĚLENÍ SLOV Nový encyklopedický slovník češtin

 1. Právní upozornění: . Veškeré informace prezentované na tomto serveru jsou autorským dílem ve smyslu autorského zákona. Nositelem autorských práv k těmto stránkám je ÚJČ AV ČR, v. v. i. Jakékoliv kopírování informací zde uvedených je možné pouze se souhlasem autora
 2. Téma: Dělení slov podle počtu slabik Druh učebního materiálu: Pracovní list formátu A4 Anotace: Pracovní list zaměřený na třídění slov do jednotlivých domečků podle počtu slabik. ROZDĚL SLOVA PODLE POČTU SLABIK: KLADIVO, KOLO, MOTÝL, SOVA, HAD, ČÁP, ČASOPIS, HÁČEK, OVOCE
 3. Na rozdíl od jiných slovníků totiž obsahuje rozdělení slova na slabiky. V jiných slovnících totiž na dělení také narazíme, ale ne na slabičné (jedná se o dělení slov na konci řádku a to se někdy řídí jinými pravidly, například.. 12. Rozdeľ slová na slabiky. predseda výstrel posteľ pohotovosť. 13
 4. Riadok je krátky, slovo pridlhé a ja ho potrebujem rozdeliť. Ako na to gramaticky správne? Slovo vždy rozdeľujeme na rozhraní slabík: ško-la, Jo-zef, prá-ca. Pri dvoch a viacareých spoluhláskach vedľa seba rozdelíme slovo za prvou z nich: mes-to, kres-ba. Pozor, pri rozdeľovaní však nesmieme zmeniť predponu: po-kresliť (nie pok-resliť) zá-školák (nie záš-kolák.

Dělení slov na slabiky v domácím úkolu už rozebírají maminky na webu eMimino. Podívejte se na jejich rady a přidejte do diskuze své zkušenosti Ale takto udělal z dělení slov na slabiky nepřekonatelnou obtíž, na které se musí ztroskotat i člověk se sebe lepší vůlí psát dobře česky. U slov cizích se doporučuje dáti přednost dělení podle jejich původu a vůbec pokud možno tak, jak se v onom jazyce dělí, na př. ant-ark-tic-ký, ty-po-graf atd Pravidla dělení na slabiky a dělení slov pro ně jsou v mnoha ohledech velmi podobná, i když mají řadu rozdílů vzhledem k charakteristikám každého z nich. Stojí za zmínku, že znalost základních pravidel, porozumění jejich povaze a zvláštnostem je v mnoha případech možné analogicky přenést do jiného jazyka Pomocí pracovních listů si žák procvičí dělení slov na konci řádku, vyluští jednoduchou netradiční křížovku, bude nahrazovat obrázky z malovaného vyprávění slovy a bude je dělit na slabiky, procvičí porozumění čtenému A tak se uplanil i melodický charakter přízvuku latinských slov; přízvuk netvoří rytmické upevnění, není začátkem pomyslného taktu, od něhož se další slabiky odvíjejí. Na českém přízvuku může být postaven novověký pochod - dupnutí pravou (tedy schopnější, silnější) nohou patří na přízvučnou slabiku.

Dělení jazykových jednotek na ↗slabiky.Jazykovou jednotkou podstupující s. je nejčastěji slovo, ať už v psané, n. mluvené podobě, avšak dělit na slabiky lze jakoukoliv jednotku obsahující alespoň dvě slabiky, tedy i pseudoslova (např. purumpupum → pu‑rum‑pu‑pum).V psaném jaz. se pravidly s. obvykle řídí dělení slov na konci řádků; slabičná hranice se zde. DĚLENÍ SLOV NA SLABIKY - VÁNOCE Výuková pomůcka obsahuje celkem 16 obrázků rozdělených vždy po 8 do dvou skupin (slova dvouslabičná, slova tříslabičná). Každá skupina má pro větší přehlednost jiné barevné označení. Dítě si tak procvičuje první čtení, dělení slov lze využít i při logopedii

Výukový materiál slouží k inovaci a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Žáci si opakují a procvičují dělení slov na slabiky. Vyváří si představu o dělení slov na konci řádku pomocí vodorovné čárky. Procvičují si dělení slov na konci řádku Dělení slov na slabiky. Určování počtu slabik ve slově, zařazování slov podle počtu slabik. Stupeň: Ostatní školy. Předmět: Český jazyk Žák si v pracovním listu hravou formou procvičí dělení slov na slabiky a určování jejich počtu. Bude připojovat obrázky se stejným počtem slabik, určovat počet slabik ve slovech a dokreslovat obrázky

Procvičte si své znalosti na testu s 12 otázkami. Přihlášení . 567 prav. cvičení ; 1012 častých chyb +800 tis. měs. návštěv +60 tis. student. profilů 4 komentáře ke článku Tvoření slov. Algoritmy dělení slov na slabiky Thesis details Notice: I hereby declare that I am aware that the information acquired from theses published by Charles University may not be used for commercial purposes or may not be published for educational, scientific or other creative activities as activities of person other than the author

c) Kde je jasná hranice mezi základem slova a koncovkou nebo příponou začínající na souhlásku, je tato hranice zpravidla také hranicí pro dělení. Např. starost-mi, hlub-ší, soutěž-me, vrať-me, padnuv-še, tisk-li; kost-ka, dět-ství, stateč-ný, tvár-livý, kamen-ný, měst-ský, zvlášt-ní, abstrakt-ní, stár-nout Zdravím, hledám nějaký klíč, podle kterého mohu rozdělit slovo na slabiky. Poznatky: - Nejčastěji je slabika ukončena samohláskou, ale není tomu tak vždy. - Slova neobsahující samohlásky jsou většinou jednoslabičná. PROBLEMATICKÁ SLOVA: baf,balón, jablko atd... />Existuje nějaký klíč jak slova na slabiky dělit V ruštině se typy slabiky vyznačují svým umístěním ve slově, strukturou slabiky, s ohledem na stres a zvuk (tón). Takže v místě slabik jsou rozděleny na.. Dělení slov - Wikipedi . Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies Od nuly až přes desítku. Tolik slabik může mít české slovo. Nevěříte? Máme slova dvouslabičná nebo dvojslabičná? A dokážete složit větu ze samých jednoslabičných slov? Při počítání slabik Ti pomůže tahle vychytávka (můžeš si tleskat, ale tohle je lepší): dej dlaň v pěst a polož si ji těsně pod bradu vyslov slovo a počítej, kolikrát Slova dělíme na slabiky, počítáme počet slabik, zaměříme se na dělení slov na konci řádku. Trénujeme rozdělení hlásek, poté si osvojíme pravopis ú, ů. Závěrem se dotkneme dvojhlásek a slov se slabikotvornými souhláskami. 1) Slovo a slabika a) Říkadla - zapiš slova rozdělená na slabiky: říkadl

Dělení slov na slabiky si zopakujete na straně 43, nejdříve opravíte přes folii dělení slov na konci řádku ve cv. 4 a do Č1 napíšete rozdělená slova ze cv. 3 a ke každému vymyslíte a napíšete krátkou větu. 23.11. Protože opakování je matka moudrosti, spojíme si dva úkoly do jednoho:. Slabiky na začátku slov - T, J; Čtení slabik a slov od M, slabiky s L; Kde se ukrývá slabika? (11 slabik) - vyber obrázek, který začíná na danou slabiku; Poznáme slabiky (4 cvičení) Slož slovo (9 slov) - slož slovo z písmen, která už zn.

Čeština letem světem: Jak rozdělit slovo na slabiky - Moje

Žák si v pracovním listu hravou formou procvičí dělení slov na slabiky a určování jejich počtu. Bude připojovat obrázky se stejným počtem slabik, určovat počet slabik ve slovech a dokreslovat obrázky. Očekávaný výstup: rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky Pojmenuj a připoj obrázky - slabiky. Na správné dělení slov je potřeba znát, jak v angličtině fungují slabiky, což je něco zcela jiného, než v češtině. Běžně ale slovníky (velké pro rodilé mluvčí) mají ve slovíčku naznačeno, jak ho lze rozdělit (např. v www.merriam-webster.com) - jsou tam takové tečky či čárečky mezi slabikami.. Běžně se ale v angličtině slova moc nerozdělují, pouze. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Tematická oblast: Zvuková stránka jazyka, čtení Předmět: Český jazyk a literatura Výstižný popis způsobu využití, případně metodické pokyny: Žáci rozlišují slabiky de-te-ne a dě-tě-ně; správně napsaná slova spojují s obrázky; procvičují dělení slov na slabiky Členění slov na slabiky odpovídá i přirozenému jazykovému citu uživatelů, který se kultivuje už v raném dětství (odříkávání rozpočítadel, říkadel apod.). Je samozřejmé, že o slabičném skladu slova nerozhoduje pravopisná zásada dělení slov: ta je tvořena konvenčně

dělení slov na konci řádku - ON-LINE PROCVIČOVÁN

Číst samohláska by měla být podle určitých pravidel v závislosti na typu namáhaného slabiky. Aby bylo možné správně rozdělit slovo na slabiky a určit, do které skupiny patří k, musíte mít na paměti dvě pravidla dělení slov (to je nyní otázkou víceslabičných slov se dvěma nebo více samohlásek) Jak rychle začít s on-line výukou Náš tým ITveSkole.cz dlouhodobě podporuje pedagogy a je připraven Vám pomoci. Přihlašte se na sérii webinářů 4 X 90 MIN na téma Office 365 a Microsoft Teams pro ZŠ a G-Suite a Google Classroom pro ZŠ

Dělení slov na konci řádku v českém jazyce - PRAVIDL

Dělení slov na pravém okraji řádků slouží k lepšímu výslednému vzhledu zápisu nebo sazby, protože rozdělením slova, zvláště je-li dlouhé, se předejde příliš nevyrovnanému pravému okraji zápisu nebo příliš velkým mezislovními mezerám (při počítačovém zarovnání do bloku) Dělit slov v textu dětských časopisů a knížek, objevování chyb způsobených technikou počítačového dělení slov. Hrát si se slovy končícími na podobné hlásky (dub, dup). Doplňovat znaménka, slabiky - individuální kartičky pro žáky respektující zájmy dětí v určité třídě sada 56 zalaminovaných kartiček pro skládání slov ze slabik. Skvělá pomůcka pro slabikování, které je základem učiva českého jazyka a čtení v první třídě na většině ZŠ. Úkolem je poskládat správně slova podle obrázků ze slabik (ale dítě může zkusit složit i jiná slova, nebo jen prostě číst, jaké kombinace mu poskládáte - ideální k procvičování. dělení slova houska Text dotazu. Dobrý den, prosím Vás, paní učitelka nás na škole učila tleskat, ale přesto doma váháme, jak je to se slovem houska při rozdělení na slabiky. Děkuji Vám mnohokrát. Odpověď. Dobrý den, nejprve se Vám velmi omlouváme za pozdní odpověď

Rozdělení slova na slabiky - Poradte

 1. ČJ - dělení slov na slabiky - PS str.3. M str.78. ČT str.7. PRV str4,5. 9.9. ČJ - učeb. str.5/3. M - str.7/1,2,4,5 DÚ- oprava. ČT - str.9 Živý smeták DÚ- čtení. Děti mají v aktovce nabídku škol.kroužků +přihlášku . Ukázka JUDA je až zítra - roušky. Na stránkách školy najdete nabídku kroužků SVČ
 2. Tady jsem k tomu našla i pokec, je spíš o dělení slov na konci řádku, ale ty slabiky jsou tam jasné pak taky. Dělení slov Je-li nutno slovo na konci řádku rozdělit, platí při tom následující pravidla: Dělí se jen slova víceslabičná, a to na hranici slabik. Zpravidla se však na řádku nenechává jediné písmeno, i.
 3. Slovo cudzieho pôvodu ilustrácia má 5 slabík: i-lus-trá-ci-a (písmenami ia sa v tomto slove nezapisuje slovenská dvojhláska ia, ale spojenie samohlások i a a, z ktorých každá patrí do inej slabiky).. Ak sa však zaujímate o slabičné rozdeľovanie slova kvôli jeho rozdeleniu na konci riadka, pripomíname, že jednopísmenová slabika i- sa neponecháva na konci riadka a takisto.
 4. Algoritmy dělení slov na slabiky Algorithms of decomposing words into syllables. bachelor thesis (DEFENDED) View/ Open. Text práce (303.8Kb) Abstrakt (79.61Kb) Abstrakt (anglicky) (79.56Kb) Posudek vedoucího (410.0Kb) Posudek oponenta (406.3Kb) Záznam o průběhu obhajoby (164.8Kb
 5. • čtení slov (v druhé části publikace i vět), • čtení a psaní tvarů malého psacího písma, • opis a přepis slov a vět, • psaní číslic a psaní data, • opakování tvarů velkého psacího písma, • vyjadřování informací o sobě psaním, • dělení slov na slabiky. Kdy a jak je vhodné materiál použít
 6. Podstatná pro dělení slov. Slabiky, kde chybí koda, se nazývají otevřené (končí samohláskou), naproti tomu uzavřené jsou slabiky, které kodu mají, např. slovo vo.da se skládá ze dvou otevřených slabik, slovo pes má jednu uzavřenou slabiku
 7. Test (pracovní list), ve kterém si žáci 2. třídy zopakují následující učivo: počet vět v textu, počet slov ve větě, počet slabik ve slovech, druhy vět, samohlásky dlouhé, krátké, dvojhlásky, psaní ú/ů ve slovech, dělení slov na konci řádku. V pracovním listu je i místo pro diktát. Každý úkol je bodově hodnocen, žáci mají možnost [

Video: Český jazyk 2. tříd

1 Slova dělíme pomocí spojovníku, který určuje, kde má být slovo, které se nachází na konci řádku rozděleno. Můžeme tak učinit ručně nebo automaticky. 2 Dělit slova můžeme buď v celém textu, nebo jen v některé jeho části. Ukažme si nejdříve první způsob. Nejjednodušším způsobem je zapnout funkci automatického dělení slov příkazem z nabídky Nástroje. Slabikování - TISK. Sada 36 karet určená pro nácvik dělení slov na slabiky. V sadě je 12 dvouslabičných slov, 12 tříslabičných slov a 6 čtyřslabičných slov. Součástí sady jsou karty se symboly počtu (číslo a kostka), které slouží pro nácvik určení počtu slabik ve slově. Sada je vhodná pro děti ve věku 4,5 až 7 let.

On-line cvičen

Nicméně se mýlili. Na rozdíl od slova divize pro převod, který pomáhá psát správně, rozdělení slov na slabiky není tak důležité pro hláskování. Ale správná výslovnost slov od osoby závisí na tom, a to má velký význam při studiu cizího jazyka. Tak, v angličtině, typ slabiky ovlivňuje výslovnost samohlásek Datakabinet / Všechny vzdělávací materiály / ISCED 1 / 2. ročník ZŠ / Český jazyk a literatura / Jazyková výchova / Dělení slov po slabikách / ČJ-DK 002 Slabiky Slabiky Doporučit známém Slabiky - pracovné listy na precvičenie + dve súťaže a diplomy. Precvičovanie y, ý, i, í po spoluhláske L zábavnou formou. Už druháčikovia bývajú postavení pred veľkú výzvu zvanú YPSILONY.Ako prvé sa učia, kde sa píše y, ý, i, í po spoluhláske Při dělení slov na slabiky (slabikování) jsme se řídili pravidly navrženými Kučerou a Monroem (1968, 52); podobná pravidla použila i Ludvíková (viz např. Těšitelová 1985, 22-23). Oproti nim jsme však nebrali v úvahu hranici morfémů ČJ - četba slov a slabik, seznámení se slabikou NI uč s. 40, dělení slov na slabiky, opis vhodného slova. M s. 30, 31, příklady podle dom. kostek. co je nutné dodělat: ČJ - četba s. 40, Docv. psaní s. 8, Písanka dokončení s. 8. M s. 31/dopočítat tabulku Znázorni a vypočítej, Počítání zpaměti 2/

Aktivita obsahuje celkem 16 obrázků rozdělených vždy po 8 do dvou skupin slova dvouslabičná, slova tříslabičná. Každá skupina má pro větší přehlednost jiné bar Český jazyk: dělení slov na slabiky, dělení slov na konci řádku, rozeznávaní samohlásek a dvojhlásek. Matematika: počítání s přechodem přes desítku, řešení jednoduchých úloh. Prvouka: zvířata na podzim - stěhovaví ptáci, savci v les

Určování slabik podle předlohy: Náročnější varianta cvičení podporující fonologické dovednosti rozdělování slov na slabiky, rozpoznání počtu slabik, vnímání délky samohlásek/slabik. Pro správné čtení a psaní se potřebuje dítě dobře orientovat ve struktuře slova rozdělovat ho na slabiky a správně vnímat délku samohlásek slabik Sdružení rodičů Montessori Zlín. třída Montessori M III tř.uč. Mgr. Karin Frýdlová Havlíčkovo nábř.3114 760 01 Zlín frydlova@zskom1.c Hláskosloví - dělení slov na slabiky, hlásky a písmena, samohlásky a souhlásky. Syntax - větné členy (podmět, přísudek, příslovkové určení, přívlastek shodný a neshodný), věty a souvětí, druhy vět. Jazykové prostředky: figury a tropy Dělení slov na konci řádků (3 cvičení) Slova se skládají z hlásek (3 cvičení) Věta, slovo, slabika (4 cvičení) - co už umíme; Opis a přepis - věta (3 cvičení) Věta, počet slov ve větě - Školákov.eu - počet slov ve větě, luštění obrázkových vět, skrývačky ve větác Dělení slov na slabiky Dělení slov na konci řádku Slovo se skládá z hlásek. Věta - druhy vět, slova ve větě. online cvičení - počet slov ve větě, druhy vět Pořadí slov ve větě - 12 cvičení.

Dělení slov na konci řádku - Pančelčin

dĚlenÍ slov na slabiky - vÁnoce Výuková pomůcka obsahuje celkem 16 obrázků rozdělených vždy po 8 do dvou skupin (slova dvouslabičná, slova tříslabičná). Každá skupina má pro větší přehlednost jiné barevné označení Rozklad slova na slabiky, skládání slabik ve slovo - dělení slov na slabiky - pomocí říkadel, nástrojů Orfeova instrumentáře - poznávání dané slabiky - dítě má tlesknout, uslyší-li danou slabiku - vyhledávání slov s danou slabikou - úkolem je vymyslet co nejvíce slov zaþínajících na danou slabik Prohlašuji, že je mně více než 18 let, popř. jsem zákonný zástupce nezletilé osoby, které jsem umožnil využívání těchto stránek, a tudíž jsem oprávněn za tuto nezletilou osobu jednat. Dále prohlašuji, že souhlasím s podmínkami registrace a beru na vědomí zásady ochrany osobních údajů

Dělení Slov Na Konci Řádk

Slabiky na M ma Čtení slabik na M. Slova s písmenem M máme Čtení slov s M. Y malý Čtení slov s M, L, S, P, T a Y. Za prvních 14 dní provozu jste již online vyplnili přes 12.000 cvičení. Přidány nové věty na procvičování vyjmenovaných slov po L 27. 11 26.11. Dělení slov na slabiky - vytleskávání. Opakování slov mnohoznačných, protikladných a abecedy.. ČJ PS str. 32. Čítanka str. 31-33. Diktát vět: Kam odešla teta Hana? Teta šla se psem do parku Základní škola a Mateřská škola Loučany Než začneme číst III2 - 1 - 15 Vybarvi ručičky 1 Vybarvi tolik ručiček, kolikrát tleskneš při dělení slov na slabiky Pro tyto děti je velkou pomocí čtení slabik s oporou obrázku, na kterém je znázorněno slovo začínající danou slabikou. Tento nácvik nemusíme provádět se všemi slabikami, stačí pro prvních 8 - 10 vyvozovaných souhlásek. Poté se již většinou funkce syntézy zdokonalí natolik, že se dovednost přenese i na zbylé slabiky Možnost Mezery v textu umožňuje rozšířit volný prostor mezi slovy, znaky a řádky.. Možnost Slabiky zobrazuje dělení na slabiky, takže zjednodušuje rozpoznávání a správnou výslovnost slov.. Možnost Číst nahlas umožňuje nechat si dokument číst nahlas a zároveň zvýrazňovat každé slovo, které právě slyšíte

dělení slov na slabiky, hlásková stavba slova. Zadání jednotlivých úkolů je uvedeno vždy v jejich záhlaví. Druh učebního materiálu Pracovní list. Pracovní list č. 10 - český jazyk 2. ročník Jméno:_____ Slabiky a hlásky 1. Uvedené hlásky rozděl do skupin souhlásek a samohlásek.. S přihlédnutím k některým praktickým zkušenostem schválila Odborná křížovkářská komise ČSHAK aktualizaci Přílohy Směrnic pro tvorbu a řešení křížovek Dělení slov na slabiky. Aktualizace se týká zrušení bodů 1.2.3 a 1.2.4 dělení slov na slabiky vyvození hlásek a písmen M, A uvolňovací cviky správné držení tužky říjen. vyvození hlásek a písmen L, E, S, O první slabiky, slova a věty psaní - čáry, oblouky, kličky listopad. vyvození hlásek a písmen P, U, I slabiky, slova, věty (ze dvou a tří slov) psaní prvních písmen prosine

 • La spezia dovolená.
 • Muži v naději csfd.
 • Jak vypnout klávesu ctrl.
 • Vermikompostér z krabic.
 • Strihani dudliku.
 • Archiv národní galerie.
 • Vodní sklo do betonu.
 • Romco alpacca.
 • Svědivá vyrážka v podpaží diskuze.
 • Baterie do elektrokola 36v.
 • Kompozice fotografie a zlatý řez.
 • Jak snížit hodnoty jaterních testů.
 • Jak jsem změnila svůj život.
 • Motor thorx.
 • Prošlý pepřový sprej.
 • Masopust rudna.
 • Dušená vepřová plec.
 • Originální asijské recepty.
 • Miniprasátko chovná stanice.
 • K sopce 30 praha 5.
 • Přijímací zkoušky 2018 bigy.
 • Závěsný květináč bílý.
 • Růže pro algernon kniha.
 • Star wars válka klonů online.
 • Terminator 4 trailer.
 • Damske holinky 39.
 • Bílé karpaty výlety.
 • Trier.
 • Mudr. helena korandová.
 • Standardy kvality sociálních služeb výkladový sborník pro poskytovatele.
 • Hry na téma šikana.
 • Kde žije chřestýš pruhovaný.
 • Lexus lfa wiki.
 • Čepro krejčíř.
 • Motto o smíchu.
 • Synchronní generátor.
 • Ts free dance.
 • Zvětrávání prezentace.
 • Pantheon malá skála wikipedie.
 • Pracovní kůň.
 • Honeydew.