Home

Determinace lidské psychiky

Determinace lidské psychiky - webzdarm

3 Determinace lidské psychiky 3.1 Biologická determinace Biologická determinace je určena samotným organismem člověka: - nervovou soustavou (mozkem) - dědičností (vrozené vlohy, předpoklady, dispozice Vnější determinace lidské psychiky -sociální a kulturní. a) společnost, resp. obecné kulturně podmíněné faktory - jazyk, hodnoty, způsob chování aj. tlaky společnosti: tradice x proměnlivost. vliv médií. Každý jsme ovlivněni charakterem doby, ve které žijeme

Determinace lidské psychiky. a vývoje. Pojem determinace . Faktory podmiňující naše chování. biologický faktor . sociální faktor. výchovné vlivy prostředí . společenské normy, tabu. výtvory kultury, civilizace. Historie přístupů determinace. Přístup pseudofatalistický . Přístup pseudovoluntaristický (empiristický Dědičnost a prostředí Bio-psycho-sociální determinace lidské psychiky M. Štěpánková Co je pro člověka důležitější? Biologická determinace odlišení vrozeného a dědičného psychická determinace sociální determinace Činitelé vývoje x vývojové procesy (učení, zrání) Určit přesný vliv výše uvedeného na vývoj je obtížné

PPT - Determinace lidské psychiky PowerPoint Presentation

Biologická determinace. vrozené dispozice; souhrn jejích znaků se nazývá konstituce tedy vrozené uspořádání organismu; evolučně preformované programy chování - tedy systém vrozených reflexů, instinktů, které zajišťují přizpůsobení základním podmínkám života, přizpůsobení se děje skrze vrozené chování (potravové, obranné a orientační reflexy), vrozené. determinace = určení psychiky, její podmíněnost. Biologická determinace psychiky = vnitřní; způsob jakým je psychika ovlivňována pomocí endogenních (vnitřních) faktorů (dědičnost, anatomická stavba organismu, fyziologická stavba orgánů) a exogenních (vnějších) faktorů (živ.prostředí, strava, fyz.zákonitosti

Determinace lidské psychiky = vymezení, determinant=činitel Biologická - CNS, endokrinní systém, růst a vývoj organismu, dědičnost, biologické potřeby a pudy, celkový a momentální tělesný stav. sociologická biologická determinace činnost mozku a nervové soustavy vrozené - činnosti orgánů v těle, podřízené. determinace lidské psychiky. V neposlední řadě zaujmou i některé nové eklektické přístupy snažící se s větší či menším úspěchem vybrat to nejlepší od svých předchůdců. I zde je 4. patrný vliv doby, společnosti, ale i úrovně poznání v jiných oborech. A to od neurověd a

Determinace osobnosti z hlediska vývojové psychologie

 1. ace - lidská psychika - sociální ráz - během života se polidšťuje - bez lidské společnosti nemohou vzniknout projevy lidské psychiky - obsah psychiky se odráží podle sociálního prostředí - cizí země - každá společnost má své požadavky, tradice, systém norem - je dobré znát sociální prostředí.
 2. ující psychiku. 1)NERVOVÁ SOUSTAVA. - zákl. anatomickou jednotkou = nervová buňka - tělo + 2 druhy výběžků: - dendrity - krátká, bohatě větvená vlákénka. - zachycují podráždění z okolí nerv. b. a převádějí je do buňky
 3. ácia ľudskej psychiky Ľudská psychika je deter
 4. ace lidské psychiky . Biologická a sociokulturní deter
 5. ace lidské psychiky a vymezení osobnosti PSY - Psychologie - Podmíněnost lidské psychiky ZSV - Základy společenských věd - Ontogeneze lidské psychiky
 6. ace psychiky Lidská bytost je velmi složitý organismus, který potřebuje k životu určité prostředí. Jsou to jednak látky nezbytné pro výživu organismu, jednak veškerá skutečnost, bez které by duševní život neexistoval. Příkladem podnětu pro duševní činnost může být např. oděv vystavený ve výkladní skříni

Tato prezentace odhaluje determinaci lidské psychiky z pohledů dvou faktorů - biologického a socio-kulturního. Klíčová slova determinace , lidská psychika , SŠ , gymnázium , základy společenských věd , psychologie , 1. ročník , kvinta , nervový systém , moze 6.2.Determinace lidské psychiky Determinace pohází z lat. de-terminare, což v překladu znamená určení, určování, vymezovat, vymezení, vymezování, postup od obecného pojmu k pojmům méně obecným. Psychologický determinismus znamená, že v našem prožívání a chování se nic neděje bez příčiny. 6.2.1. Biologická. Otázka: Psychické jevy a základní funkce lidské psychiky Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Lenka . Psychické jevy. navzájem spojeny a působí na sebe jako celek - projevuje se to v osobnosti člověka; jsou fcí mozku, zformovaly se vlivem společnosti, zvláště působením výchovy, a umožňují člověku. Sociální determinace lidské psychiky . lidskou psychiku nelze vysvětlit pouze na základě vrozených reakcí a fyziologických zákonitostí vyšší nervové činnosti; lidská psychika má sociální ( společenský, lidský ) ráz; člověk je sociálně determinován; důležité je sociální prostředí, v němž člověk žije a.

Bez lidské společnosti nevzniká psychika, obsah lidské psychiky prožívání a chování závisí na konkrétním prostředí. Úroveň a kvalita psychiky závisí na množství a kvalitě sociálních vlivů. Lidská psychika nemůže vzniknout bez sociálních vlivů a je u každého člověka individuální, jedinečná. Determinace. Determinace lidské psychiky Biologické faktory . x nervová soustava (ns.) 1. nervová buňka = základní jednotka. 2. výběžky - dentrity a neutrity; synapse - spojují buňky, usměrňují nerv. podráždění. 3. vegetativní nerv Duchovní determinace Z hlediska duchovního aspektu spoívá determinace lidské psychiky v tom, že þlověk hledá něco, co by přesahovalo jeho já. Něco, co je nade všemi silami a nad námi, něco, v þem lidé hledají smysl života. Tato determinace také úzce souvisí s historií. Druh náboženství by Determinace (z lat. de-terminare, vymezovat, od terminus, mez, hranice) může označovat: . determinace (logika) - v logice a filosofii o pojmech a jejich vymezení (například definicí) determinace (biologie) - v biologii pro určování rostlin a živočichů, obecně o procesech a dějích, určovaných čili determinovaných okolnostmi, vlivy a příčinam

Vím že determinace lidské psychiky se dělí na vnější a vnitřní. Vnitřní chápu vnější ne a to je docela problém. Můžete mi ji nějak jednoduše definovat ne pomocí wikipedie ani dalších vševědoucích stránek. Definujte to úplně jak s prominutím pro blbce. Děkuji Pojednání o lidské přirozenosti-- autor: Hume David Stát a náboženství v Hegelově filosofii-- autor: Navrátilová Olga Aktuální témata kulturálních studií-- autor: McRobbie Angela. Komentáře ke slovu determinace

Bio-psycho-sociální determinace lidské psychiky M. Štěpánková. Co je pro člověka důleţitější? • Biologická determinace -odlišení vrozeného a dědičného • psychická determinace • sociální determinace Činitelé vývoje x vývojové procesy (učení, zrání Vývoj lidské psychiky je proces složitý a je ovlivněn řadou faktorů. Musíme si uvědomit, že člověk je tvor společenský, tudíž děti jsou mnohdy obrazem svých rodičů

Determinace psychiky - Psychologie - Referáty Odmaturu

Ulož.to je v Čechách a na Slovensku jedničkou pro svobodné sdílení souborů. Nahrávejte, sdílejte a stahujte zdarma. Kredit umožní i stahování neomezenou rychlostí Determinace osobnosti Slovo determinace znamená, ţe lověk je uritým způsobem nasměrován ve smyslu pravděpodobného reagování na podněty prostředí, ve kterém se nachází. hodnotově pozitivní a spolehlivé lidské vztahy. Toto je však moţno proţít jen v rovině sociální biologickÁ determinace lidskÉ psychiky -determinace - určení podstatných znaků -nervová soustava - zdroj aktivity, potřeba kontaktu s vnějším prostředí Člověk jako bytost bio psycho sociální 1. Pojem determinace Předurčení Vlivy utvářející psychiku Vlivy, které jsou pro naši psychiku určující Vlivy biologické, sociální a psychologické Determinace lidské psychiky Biologická Sociální psychologická Biologická determinace Vše, co se týká organismu jedince Centrální Nervová soustava Hormonální systém jedince. Determinace lidské psychiky: a) biologické a fyziologické. Metody zkoumání mozku: b) prostředí - sociální, kulturní, rodina, spol. vrstva,.

Objektivující směry aplikují na zkoumání lidské psychiky postupy přírodních věd (experiment, pozorování, měření výkonu atp.). Můžeme je přirovnat k jakési duševní chemii. Rozebírají vědomí na dílčí prvky a ty pak zkoumají izolovaně, nejčastěji laboratorními experimenty Transcript Determinace lidské psychiky 2. přednáška Jedním z důležitých témat psychologie a také vědecký sporem je otázka: V jakém poměru je naše osobnost determinována (určována, vymezena) vnitřními vlivy (biologickými, zděděnými danostmi) a/nebo vnějšími vlivy (prostředí a výchova)? Co upřednostňují environmentální (environment - prostředí) teorie.

2)Sociální determinace lidské psychiky →působí na nás sociální činitelé. Malá sociální skupina = rodina; Sociální vrstva = kamarádi celá společnost . Psychické procesy: Kognitivní (vnímání, paměť, myšlení, řeč, představivost, učení), emocionální (emoce), motivační (vůle, pozornost) Kognitivní procesy 2. Determinace lidské psychiky. Biologická determinace lidské psychiky. Sociální determinace lidské psychiky. Duchovní dimenze determinace lidské psychiky. 3. Emotivní procesy. Dělení emocí a jejich vlastnosti. Temperament a temperamentové typologie. 4. Motivace a motivaní initelé Faktory ovlivňující psychický vývoj jedince, výběr ze známých teorií Faktory ovlivňující psychický vývoj jedince. Za hlavní činitele psychického vývoje jedince jsou považovány dědičnost a vliv vnitřního (prenatální období) a vnějšího prostředí (jeho kvalita, intenzita a doba působení) Socio-kulturní determinace. Proces formování osobnosti a získávání zkušeností prostřednictvím styku s jinými lidmi se nazývá _____. Nejvýznamnějším socializačním činitelem je _____. Další důležití činitelé jsou _____. Biologicko a socio-kulturní determinanty lidské psychiky se vzájemně _____ Determinace lidské psychiky- 1. Biologická determinace 12. října 2008 v 13:16 | Domča | Zsv BIOLOGICKÁ DETERMINACE existuje přímá závislost psychiky na činnost mozku; JE PROKÁZÁNO ŽE: Vědomí= psychický obsah přímo závisí na činnosti mozku např. ospalost, únava, alkohol, návykové látky →snižují schopnost mozku.

Biologická determinace lidské psychiky. Geneticky podmíněné dispozice. Nervová a endokrinní soustava, jejich struktura a funkce..doc. 51 kB; 0. 1. Biologická a sociální determinace lidské psychiky. Dědičnost, prostředí. Zrání, učení. Vývoj a utváření osobnosti..doc Charakteristika: Maturitní otázka uvádí téma determinace lidské psychiky. Nejdříve velmi stručně definuje základní pojmy: determinace, endogenní a ontogenní faktory a heredita. Poté charakterizuje pudy a instinkty a popisuje mozek. Jako determinant lidské psychiky popisuje pohlaví, činnost endokrinních žláz, i věk Dvojí determinace lidské psychiky. DOCX. Stáhnout kompletní materiál zdarma (16,07 kB) Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX Determinace lidské psychiky : Obecná psychologie : Psychické procesy osobnosti : Představivost a fantazie : Vnímání : My šlení : My šlení a jazyk

Determinace lidské psychiky Determinace psychiky . vrozené dispozice - konstituce. genotyp = souhrn všech zděděných elementů. Cattel - 4-stupňová heierarchie biologických podmínek. dědičná výbava - genové zakódování vlastního vývoje. genová výbava - obsahuje navíc změny dědičného vkladu mutací a segregací. vrozená výbava - zahrnuje i. Determinace lidské psychiky - maturitní otázka 4/6. Charakteristika: Práce nejprve vymezuje a charakterizuje pojem determinace. Poté se věnuje popisu základních pojmů a fungování biologické, sociální a vývojové determinace, včetně jejích jednotlivých stádií. Předchozí maturitní otázku naleznete zde Trestní a rodinné právo - maturitní otázka 1/6,. Determinace lidské psychiky osobnost, determinace (biologická, sociální a kulturní,psychická a duchovní) atd. za 2 banány Jak to funguje? Máš nedostatek banánů ? Jak na ně? banány získáš za aktivitu na webu: vytvoř materiály, testy nebo hodnocení vyučujících..

Determinace lidské psychiky, mechanismus zrání a učení, vývojové zákony (příklady). Příklady periodizace psychického vývoje a jejich význam pro praxi. Rané etapy vývoje do 3 let - základní charakteristika podstatných změn v oblasti motoriky, poznávacích procesů, citové a sociální oblasti Dumy.cz - sdílejme společně. Aktivity a DVPP pro MŠ a ZŠ v dnešní Covid době Nyní je ta správná doba pro zajištění DVPP a aktivit ITveSkole.cz.Nyní si můžete vybrat ty nejžádanější termíny, propojit DVPP a aktivity s ICT vybavením a tvorbou výstupů šablon zachycen člověk a jeho vztahy, analýza poměrů ve společnosti, determinace lidské psychiky prostředím; nesmlouvavý a ostrý úhel pohledu na svět - Umění realismu. Výtvarné umění. G. Courbert, F. Miller, É. Manet, U nás: J. Mánes, V, Hynais - Přechodné obdob

Sociální determinace - Studuju

a/ Biologická determinace lidské psychiky První signální soustava •Je soubor podmíněných reflexů na bezprostřední signály, které jsou odrazem reality (barvy, zvuky, doteky, různé chemické, fyzikální nebo biologické jevy) - tvoří první signální soustavu, která je základem konkrétního myšlení Studijní materiál: Vývojová psychologie, determinace lidské psychiky Popis: kompletně a přehledně zpracovaná maturitní otázka . Vývojová psychologie, determinace lidské psychiky - Všichni Všem . Studijní materiály vysokých a středních škol. U nás za nic neplatíš!.

Determinace lidské psychiky, ZSV - Základy společenských

Determinace lidské psychiky. Biologická determinace. Biologická determinace je určena samotným organismem člověka: - nervovou soustavou (mozkem) - dědičností (vrozené vlohy, předpoklady, dispozice)dědičně je ovlivněna struktura temperamentu, až z 80% inteligence, tělesné znaky, nemoci (včetně duševních) => vliv. 2. Determinace lidské psychiky - vlivy dědičnosti, zrání, sociálního prostředí, kultury - determinace ve vztahu k temperamentu a charakteru jedince - biologická psychologie (stavba mozku a jeho fungování) 3. Vědomí - vybrané teorie vědomí - změněné stavy vědomí - spánek, vliv psychoaktivních látek, meditace, hypnóza 6 DETERMINACE LIDSKÉ PSYCHIKY s nimiž v psychologii pracujeme, determinací lidské psychiky. Tyto základní vstupní informace jsou nezbytné pro pochopení kapitol následujících, kterými jsou Obecně řečeno, předmětem psychologie je lidské chování a prožívání včetně hledán Katedra psychologie (KPS) Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni je pracovištěm s celouniverzitní působností, které se orientuje na vzdělávání a výzkum v oblasti psychologických disciplín A/ BIOLOGICKÁ DETERMINACE NERVOVÝ SYSTÉM 1/ CENTRÁLNÍ= mozek + mícha 2/ PERIFERNÍ ( nervy vystupují z CNS) • a/ aferentní= nervy ze senzorických receptoru do mozku = cidlo príjmu vzruchu • b/ eferentní= nervy z mozku k výkonným orgánum, tj. svalum, žlázám) • 1/ somatický= kontrola cinnosti kosterního svalstv

Warning: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead in /data/web/virtuals/287/virtual/www/domains/materialy-do-skoly.cz. 3 Determinace lidské psychiky 3.1 Biologická determinace Biologická determinace je určena samotným organismem člověka: - nervovou soustavou (mozkem) - dědičností (vrozené vlohy, předpoklady, dispozice) Dědičně je ovlivněna struktura temperamentu, až z 80% inteligence, tělesné znaky, nemoc

Biologická a sociokulturní determinace lidské psychiky

psychologie, duševěda, obecná psychologie, články o psychologii, kde studovat psychologii, vědomostní a IQ testy Biologická determinace lidské psychiky, temperament 3. Behaviorismus a základy podmiňování,důsledky na teorii osobnosti 4. Freud a jeho teori nevědomí a její současné hodnocení 5. Jung, Adler, mechanismy obran ega 6. Vývoj lidské psychiky, Eriksonova teorie, Piagetova teorie 7. Humanistický pohled na člověka - teorie motivace 8 3. VŠ0 - Předn. Biologická determinace lidské psychiky.pptm. 5 MB; Publikace podává srozumitelný výklad vývoje člověka napříč celým životním cyklem. Zachycuje proměny lidské psychiky a chování od početí a prenatálního života až po umírání a smrt. Pohled na vývoj člověka je pojat moderně a vysoce aktuálně, témata jsou předkládána v nových kontextech. V první polovině knihy najdeme podrobně zpracovaný vývoj sociální.

- Determinace lidské psychiky - Lidské potřeby - Individuální rozdíly mezi lidmi a typologie NADSTAVBOVÉ MODULY Ekonomie a právo - Tržní strategie - Analýza nákladů v podniku - Cenotvorba - Investice a financování - Prameny práva; síla právních norem - Smlouvy a plnění z nich - Pracovní poměr a jiné pracovněprávní vztah Vysvětlete pojmy ontogeneze, fylogeneze,vývojová změna, vysvětlete pojem determinace lidské psychiky, biologická a sociální determinace lidské psychiky. Vývojová psychologie Zabývá se vývojem lidského jedince od jeho početí až po smrt. Středem jejího zájmu je tedyontogeneze (psychický vývoj jednotlivého člověka. Okruhy ke SZZ z psychologie pro obor Sociální pedagogika 1. Psychologie jako věda (vznik, předmět studia, klasifikace psychologických disciplín Determinace lidské psychiky - maturitní otázka 4/6. Práce nejprve vymezuje a charakterizuje pojem determinace. Determinismus psychiky osobnosti a pojetí teorie osobnosti - maturitní otázka 2/23

Sociální a biologická determinace psychiky, PSY

Předchozí kapitola. Obsah. 1 PSYCHOLOGIE A JEJÍ PŘEDMĚT. 1.1 Předmět psychologi Determinace lidské psychiky - vysvětlení pojmu determinace, psychologická determinace a kauzální atribuce, environmentální a nativistické pojetí determinace. Biologický, sociálně-kulturní a duchovní (V. E. Frankl) přístup k determinaci lidské psychiky. Bio-psycho-sociálně-duchovní přístup k člověku v psychologii b) Sociální determinace lidské psychiky - člověk je součástí společnosti, je sociální tvor, společnost ho utváří, ovlivňuje . c) fylogeneze - vývoj živočišných druhů - od jednodušších živočichů k Ukázka z referátu Psychologie osobnosti, determinace... Subjektivující směry chápou duševní činnost jako specifický jev odlišný od fyzikálních i aplikují na zkoumání lidské psychiky postupy přírodních věd (experiment, pozorování, měření výkonu atp.). Můžeme je přirovnat k jakés

Biosociální podmíněnost lidské psychiky - Psychologie

Na vývoj lidské psychiky mají vliv následující determinanty (činitelé) BIOLOGICKÁ DETERMINACE je určena samotným organismem člověka: stavba a činnost nervové soustavy - základní stav. jednotkou je neuron, skládá se z těla a výběžk. Neurotransmiter - chemické látky, nyní jich známe 50, vytváří dohromady lidské chování, způsobují - smutek, radost, lásku, agresi Acetylcholin - přenašeč Dopamin - reguluje přísun informací, udržuje pozornost, emoce, pohyb, zamilovanos

1.1.3 Vznik a po čátky vývoje lidské psychiky Všeobecný princip vývoje je uplat ňován zákonit ě na sféru psychických jev ů. I tady se uplat ňuje fylogenetický a ontogenetický aspekt. Vývoj je chápán jako vývoj psychofyzický, který je ve své podstat ě procesem adaptace na složité podmínky životního pr ost ředí Determinace lidské psychiky (pojem, determinanty, druhy) Determinace = podmíněnost lidské psychiky. Determinanty = činitelé psych. vývoje. Projevy chování. Psychologie osobnosti, determinace Někdy se bere jako součást psychologie obecné, jindy je samostatná psychol. disciplína. předmět: osobnosti jako nositelé neopakovatelného, dynamického, svérázně strukturovaného komplexu vnitřního psychického života a předmětně zaměřené činnosti na základě vrozených a získaných zkušeností zabývá se schopnostmi, temperamentem.

DUMY.CZ Materiál Determinace lidské psychiky

3. Determinace vývoje lidské psychiky - environmentalistická teorie 4. Determinace vývoje lidské psychiky - nativistická teorie 5. Determinace vývoje lidské psychiky - interakcionistická teorie 6. Etapy vývoje osobnosti podle Erika Eriksona 7. Etapy vývoje osobnosti podle Jeana Piageta 8. Poznávací procesy - vnímaní 9 Osobnost a determinace lidské psychiky. Determinismus a psychologický determinismus, environmentální a nativistické teorie v přístupu k determinaci, bio-psycho-sociálně-duchovní přístup k determinaci lidské psychiky. Osobnost a poznávací procesy

Psychologické testy - pouze pro odborníky 6 4 3 DUŠEVNÍ ŽIVOT - ZÁKLADNÍ POJMY Determinace lidské psychiky 3.1 Biologická determinace Biologická determinace je určena samotným organismem člověka: - nervovou soustavou (mozkem) - dědičností (vrozené vlohy, předpoklady, dispozice) Dědičně je ovlivněna struktura temperamentu. 4. Determinace lidské psychiky (**hormony, reflexní oblouk, žlázy v těle). Definice psychologie, Psychika. = empirická (vychází ze zkušenosti) přírodně-společenská věda.. Ontogeneze lidské psychiky I. - - popis, komentáře a veškeré informace o knize

vychází z teorií, které zahrnují lidské chování, sociální a humanitní vědy, sociální systémy a sociální práci jako takovou. Důležitý význam zde hrají roli především principy lidských práv, respekt k různorodostem, zodpovědnost společnosti. 3. Stephani Determinace lidské psychikyDeterminace = určení, vymezení-> jedná se u ní o stanovení vztahu mezi určitými proměnnými -> představuje příčinnou podmíněnost a zákoni..

Determinace lidské psychiky - ppt stáhnout

Determinace lidské psychiky: a) biologické a fyziologické Metody zkoumání mozku: b) prostředí - sociální, kulturní, rodina, spol. vrstva,. Přednášky ze cvičení Mgr. Terezy Loukové z 1.roč, ZS, oboru Sociální pedagogik

Poznámky ze Sociální psychologie / Poznámky / ZadaniPPT - Přednáška č

Sociální determinace lidské psychiky lidskou psychiku nelze vysvětlit pouze na základě vrozených reakcí a fyziologických zákonitostí vyšší nervové činnosti lidská psychika má sociální ( společenský, lidský ) ráz člověk je sociálně determinován důležité je sociální.. 3. Biologická determinace lidské psychiky. Geneticky podmíněné dispozice. Nervová a endokrinní soustava, jejich struktura a funkce. 4. Sociální determinace lidské psychiky. Mechanismy a činitelé socializace, sociální učení. 5. Poznávací procesy. Obecná charakteristika vnímání, představ a fantazie. Jejich funkce, druhy a. Sociální determinace psychiky. Lidská psychika má sociální (tzn. společenský )charakter, je tedy sociálně determinovaná. Bez lidské společnosti, bez lidských vlivů a výtvorů nemůže vzniknout lidská psychika. Přirozeným prostředím člověka jsou tedy lidé, kultur = zkoumá obecné zákonitosti fungování lidské psychiky Predmet: psychické jevy A/ psychické procesy- trvají krátkodobe (vteriny) 1/ kognitivní procesy= smyslové= poznávací ( vnímání, myšlení, predstavy ) 2/ pametové- Ebinghaus 3/ motivacní= emoce+ vule B/ stavy= nálady- dlouhodobejší charakteristiky psychiky 1/ pozornost.

Determinace lidské psychiky (nativistické teorie, environmentalismus, interakcionismus, individualistické teorie - východiska a charakteristiky) 3. Vědomí (charakteristika, druhy, stavy vědomí), poruchy vědomí, poruchy spánku u dětí předškolního věku 4 2. 2 Historické pojetí determinace vývoje lidské psychiky Psychické vlastnosti a procesy, i jejich individuálně jedinečný, integrovaný komplex, tj. osobnost, se rozvíjejí jako výsledek interakce dvou základních vývojových faktorů Biologická determinace lidské psychiky. Geneticky podmíněné dispozice. Nervová a endokrinní soustava, jejich struktura a funkce. 4. Sociální determinace lidské psychiky. Mechanismy a činitelé socializace, sociální učení. 5. Poznávací procesy. Obecná charakteristika vnímání, představ a fantazie (Vybrané kapitoly z psychologie) se čtenáři seznámí s vysvětlením ontogeneze lidské psychiky a blíže poznají pojmy jako jsou socializace člověka, sociální učení, malá soci- ální skupina, konflikty a stres učitelů Determinace psychiky Lidská bytost je velmi složitý organismus, který potřebuje k životu určité prostředí. Jsou to jednak látky nezbytné pro výživu organismu, jednak veškerá skutečnost, bez které by duševní život neexistoval. Příkladem podnětu pro duševní činnost může být např. oděv vystavený ve výkladní skříni Determinace lidské psychiky 5. Vnímání a pozornost 6. Paměť, poruchy paměti 7. Proces lidského myšlení 8. Učení, druhy učení, efektivní učení 9. Emoce 10. Osobnost, vývoj osobnosti 11. Typologie osobnosti 12. Motivace a teorie motivace 13. Zátěž, konflikty, frustrace, stres 14. Poruchy duševního život

 • Vzduchový filtr yamaha x max 250.
 • Ratanový set na balkon.
 • Sušení dřeva v troubě.
 • Dětská kytara 3/4 bazar.
 • Biliskner.
 • Kontrola nemocenské hodiny 2018.
 • Rychla rota online.
 • Malovaný obraz kniha.
 • Drevena zástěna na balkon.
 • Sluchadla resound.
 • Humlnet kontakt.
 • Fio korespondenční banky.
 • Likvidace vozidel.
 • Jak dlouho se nabiji vysavac na okna leifheit.
 • Odlétá sojka do teplých krajin.
 • Vlci mlade novinky.
 • Palé zápas.
 • Hladina hcg v 6.týdnu těhotenství.
 • Mkvtoolnix gui.
 • Resuscitace novorozence 2016.
 • Velbloud dvouhrbý prodej.
 • Chrysler voyager 2 4 recenze.
 • Viggo mortensen tattoo.
 • Čivava chov.
 • Žvýkačky pedro.
 • Jak napsat @ na macu.
 • Kanabisové drogy.
 • Prsteny pro zamilované.
 • Nástrojové materiály eluc.
 • Kuličková ložiska tabulky.
 • Povinné elektronické zadávání veřejných zakázek.
 • Mala nasobilka k vytisteni.
 • Lego friends stranky.
 • Albín černoch.
 • Vodní sklo do betonu.
 • Prace se zaznamem v rejstriku trestu.
 • Kreativni sady.
 • Příběh služebnice 1x02 online cz.
 • Ford flex recenze.
 • Potápěčský neopren.
 • Náhradní klávesy na notebook.