Home

Typografie prostrkání

Pro prostrkání je třeba užít speciální funkce, nelze prostrkávat mezerami: to způsobí potíže při formátování textu, při fulltextovém vyhledávání atd. Citováno z https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Prostrkání&oldid=17059312 Základy typografie: Členění a rytmus textu. Rytmus je obsažen v každém slovu (prostrkání písmen a kerningové páry), každém řádku (velikosti mezer mezi slovy), v každém odstavci (řádkový proklad), v každém sloupci. Mezery mají velký význam

Prostrkání - Wikipedi

Typografie - slovníček . prostrkání: vložení stejné mezery mezi všechny znaky označeného textu, nesmí se kombinovat různá prostrkání u sloupců, v celém článku/knize by mělo být prostrkání stejné ^ kerning. Cílem typografie je zajistit snažší čtení (nonpareille - 6b). Cílem typografie je zajistit snažší čtení (petit - 8b). Cílem typografie je zajistit snažší čtení (borgis- 9b). Cílem typografie je zajistit snažší čtení (garamond - 10b). Cílem typografie je zajistit snažší čtení (cicero - 12b) Ve třetím díle seriálu o základech typografie, který jsme připravili na základě publikace Roberta Janáka se budeme věnovat písmu a základním termínům, které s ním souvisejí. Bílé (nepotištěné) plochy výrazně ovlivňují čitelnost. prostrkání písmen (letter-space) - zvětšování mezery mezi písmeny.

Typografická pravidla Pravidla, pro grafickou úpravu textu. Jejich dodržováním snadno dosáhneme profesionálního vzhledu. Proč je dodržovat Vedle dodržování pravopisných a gramatických pravidel patří k dobrému tónu při práci na dokumentech i dodržování typografických pravidel, která určují např., kde se zapisují mezery a kde nikoliv, kde se píše spojovník a kde pomlčka apod Dějiny typografie. Dějiny typografie ve vlastním slova smyslu začínají na přelomu středověku a novověku kolem poloviny 15. století. Nejčastěji se za vynálezce označuje Johannes Gutenberg, který v Mohuči v roce 1448 uvedl do provozu knihtisk z dřevěných matric. V tomto období experimentovali s tiskem také další umělci, například v Avignonu, Benátkách nebo v Toskánsku

Základy typografie: Členění a rytmus textu Scribus

Typografie Umění práce s textem při jeho sazbě 500letá historie Nástup počítačů - zjednodušení náročné práce, jedním z prvních byl TEX Donalda Knutha (1977) Typografická pravidla - usnadňují čtení textu čtenářem Jejich používání je nevynutitelné ČSN stále platí, ale od roku 1999 nemají právní dopa Byl jsem v komentářích upozorněn na to, že jsem ve svém článku Záhadná typografie #2 - Prostrkání a proklad, uvedl pár nepřesností. Myslím, že je na místě, abych to uvedl na pravou míru a zbytečně tak nemátl Typografie se vyučuje na grafických školách jako samostatný obor. Nelze ji tedy vměstnat do několika dílů našeho seriálu. Ani nejlepší program nám nezajistí typografickou správnost, a proto alespoň stručný úvod do základních pravidel neuškodí. Dnešní díl je pro každého. Typografie je tím, co dává psanému sdělení vizuální podobu. Existují stovky či tisíce písem, jejich vhodným výběrem můžete u čtenáře dosáhnout buď neutrálního efektu, nebo vzbudit jeho emoce: navodit třeba umělecký, politický či filozofický dojem, nebo dokonce vyjádřit charakter člověka či organizace

6) barvou (inverze, tloušťka, řádkový proklad, prostrkání) - vyznačování celého textu v závorce provádíme i se závorkou (avšak při vyznačení jen části textu v závorce vyznačujeme pouze vybraná slova samostatně!) ^ zarovnání titulk Typografie Aktualizovaný typografický manuál prostrkání - změna vzdálenosti mezi jednotlivými znaky rozpálení - zvětšení velikosti mezer mezi znaky stažení - zmenšení velikosti mezer mezi znaky Kerning (výběrové prostrkání) je stažení nebo naopa Flétna, fjord, flaška, fialový, typografie. Kerning Vyrovnání či podřezávání àvyšší hodnota prostrkání Ævolnější sazba ànižšíhodnotanižší hodnota Ætěsná sa basazba. Kombinace píse Základy typografie Jakub Lysák. Typografie = nauka o tom, jak má tiskovina vypadat, aby byla dobře čitelná, snadno se v ní orientovalo a aby působila esteticky. Typografie je také klasické umělecké řemeslo, které se několik století vyvíjelo klidně a plynule, neboť technologie knihtisku se dlouho v zásadě neměnila Typografie je důležitý obor, zabývající se písmem. Při pohledu do historie musíme zabrouzdat opravdu daleko. Při sledování vývoje písma rozeznáváme dvě hlavní období, která jsou od sebe neoddělitelná a navzájem se doplňují. Každé z nich mělo podíl na současném stupni vývoje lidské společnosti

Transcript Základy typografie a zpracování text* na po*íta*i tzv. prostrkání ligatura (slitek): znaky tvoří 1 celek kerning (vyrovnání): řízení světla mezi určitými znaky 16 Základy typografie a zpracování textů na počítači Pravidla sazby - hladký text II Mezery mezi slovy vhodná velikost základní mezery je 1/3. Typografie. Dříve mimo jiné souhrnné označení pro tiskárenský průmysl, později pro grafickou úpravu tiskovin, dnes především práce s písmem a jeho uspořádání v grafických projevech. Prostrkání přidává stejné mezery mezi všechny znaky v určitém rozsahu Základy typografie 4. Několik pravidel sazby: 4.1. Za interpunkčními znaménky (tečka, čárka) se píše mezera 4.2. Uvozovky a závorky se přimykají těsně ke svému obsahu (bez mezer) 4.3. Desetinná čárka a tečka se mezerou neodděluje 4.4. Pomlčka má kód 0150, není na klávesnici, je delší než spojovník Prostrkání písma (vkládání zúžených mezer mezi písmena) bylo módní na konci devatenáctého století (snad pro nedostatek kvalitních kurzívních a půltučných řezů pro tehdejší novinku - sázecí stroje). Typografové je však nedoporučují - sazba se v místě prostrkaného písma opticky propadá Typografie je tím, co dává psanému sdělení vizuální podobu. Existují stovky či tisíce písem, jejich vhodným výběrem můžete u čtenáře dosáhnout buď neutrálního efektu, nebo vzbudit jeho emoce: navodit třeba umělecký, politický či filozofický dojem, nebo dokonce vyjádřit charakter člověka či organizace.Škála písem sahá od jednoduchých tvarů, s nimiž text.

Například pojem prokládání byl nahrazen pojmem prostrkání a místo zvýrazňování se text nyní vyznačuje. Zpracovatelem revize normy byl Ústav pro jazyk český AV ČR (ÚJČ AV ČR), stejně jako v případě ostatních technických norem se však do tvorby normy mohl zapojit každý, kdo o to projevil zájem mezer pro vyznaování - tzv. prostrkání ligatura (slitek): znaky tvoří 1 celek kerning (vyrovnání): řízení světla mezi uritými znaky Základy typografie a zpracování 15 textů na poíta Prostrkání • Stejnoměrné oddálení liter ur čené k zvýrazn ění textu a ve form ě rozpalu řádek k vyrovnání textu • Optimální hodnota prostrkání je 150-200 jednotek (Adobe), minimální 100 • Přiááíbžíáhdti vyrovnávání sazby se užívá hodnot maximálně ±40 jednotek • V prostrkané sazb ě nelze. Kniha určená každému, kdo se podílí na tvorbě grafických materiálů, se noří do tajů typografie a bohatě ilustruje možnosti využití písma kreativním, avšak účelu odpovídajícím způsobem. Poznáte mj. anatomii písma, plejádu typů písem, písmo na stránce, iniciály, verzálky, mínusky, správnou interpunkci, slitky, proklad, prostrkání, čitelnost a čtivost. Prostrkání písmen. Prostrkání písmen (v CSS vlastnost letter-spacing) se používá tehdy, je-li text špatně čitelný. Neexistuje konkrétní číslo, na které ho nastavit. Lepší je nechat prostrkání písmen na nule než ho naslepo měnit. Já si text vždy oddálím a snažím se ho přečíst z dálky. Pokud s tím mám problém.

Typografie: Typografický slovníček - O2 Knihovn

Typografie - polygraficketahaky

 1. Typografie je výtvarný obor, který se zabývá především grafickým návrhem a uspořádáním textových a grafických prvků v dokumentech. O prostrkání také pojednává odstavec věnovaný mezerám. Barevné odlišení - zvýraznění jinou barvou, nebo jiným odstínem základní barvy..
 2. A to jsme vůbec nemluvili o vdovách a sirotcích, zarovnání, iniciálách, kapitálkách, prostrkání, výpustku a dalších parádách typografie. Staří typografové to jako řemeslo museli zvládat od A do Z. Dnes si každý myslí, že když má počítač a nějaký software, umí publikovat dokumenty
 3. Do typografie patří i úzké mezery. V sazbě se s nimi setkáme například mezi číslem udávajícím míru a jednotkou (např. 10 km). Rozhodneme-li se přesto pro prostrkání, nikdy nepoužijeme normální mezeru, ale přímo příslušnou funkci. Jinak riskujeme zlom řádku uprostřed slova
 4. Ostatně východiska takzvané nové typografie jsou velmi pevně spjata s vývojem moderního umění a jeho postupným abstrahováním. Vznik moderního grafického designu byl nepochybně podmíněn malbami Pieta Mondriana, Kazimira Maleviče i kompozicemi Alexandra Rodčenka a Lajose Kassaka. někdy v míře kontrastu či prostrkání.

Fonty a typografie. Větší firmy si běžně v rámci korporátní identity vytvářejí své vlastní fonty. V západní Evropě je tato praxe úplně běžná. Pokud si chcete licenci na font koupit, tak se buď spokojíte s levnými fonty, které nejsou moc kvalitní, nebo si připravte cca. 1 milion korun Proti sjednocujícímu symbolu nelze obecně nic namítat, proč je ale u každé stanice odlišná typografie (prostrkání, mínusky/verzálky, tučnost)??? Záměr sladit vizuální styl je vždy chvályhodný, v tomto případě ale trestuhodně nedotažený. A nic se nezměnilo ani po roce

Základní typografické pojmy: Co byste měli vědět o písmu

Logotyp díky svému silnému řezu písma a prostrkání písmen snese i malé velikosti. Pro ty opravdu malé aplikace je ale vhodnější podlouhlá varianta, ve které jsou obě slova stejného Nejdůležitějším posláním typografie je přenos sdělení. Proto jsme se snažili pro práci s ní nasta-vit jasná a jednoduchá pravidla. Obrázky, zvuky či videa k tématu Typografie ve Wikimedia Commons; Podkategorie. Zobrazuje se 6 podkategorií z celkového počtu 6 podkategorií v této kategorii Prostrkání se využívá v situacích, kdy je potřebné daný text zkrátit případně prodloužit [9]. Text většího rozsahu může mít prostřednictvím prostrkání změněnou jednak ve výslednou podobu ale i rozsah. V každém případě je nutné, aby prostrkání bylo v celém dokumentu celistvé

Typografická pravidla NaPočítači

1. listopadu 2017 / MgA. Jiří Toman, Ph.D. Kolektiv Písmo Digitalizace Optické velikosti Diakritika. Úvod. Digitalizaci typografie, jejíž masivnější rozšíření datujeme do 80.-90. let 20. století, lze po objevu knihtisku, řádkových a monotypových sázecích strojů či fotosazby považovat za další z jejích klíčových vývojových milníků 7 mýtů o typografii, které škodí webdesignu. Design Marek Jelínek 31. 07. 2018. Typografie ovlivňuje vzhled webových stránek i celkové vnímání značky. Kterých 7 typografických mýtů webdesignerům jen svazuje ruce Vlastnosti odstavce (zarovnání, mezery, prostrkání, proklady, styly); vytváření seznamů, tabulek; vhodné způsoby zvýraznění části textu a jejich psychologický význam; optické dělení textu Speciální znaky a jejich správné použití (např. pomlčka, interpunkce), psaní zkratek v českém jazyce Není proto divu, že kvalitní komunikační konektivita se pomalu stává jedním z kritérií, které zohledňujeme například při koupi bytu nebo rodinného domu, a asi dnes budeme těžko hledat realitní kancelář, která by dostupné technologie zajištění fixního internetu neuváděla jako jedno z kritérií u nabízené nebo poptávané nemovitosti

mezislovních mezer a necitlivého prostrkání písmen uvnitř slov až o desítky procent. To mě na dlouhou dobu odradilo od jakýchkoliv změn v mezipísmenných meze­ rách 14. Typografie . Verzálky, mínusky a kapitálky. Písmová osnova a světlá výška. Klasifikace písma. Kresba písma -dřík, serif, náběh, oko, bříško atd. Duktus a stínování. Pravá a nepravá kurzíva (a tučné písmo). Písmová rodina a řez písma

Typografie odstavce - zarovnání, tabulátory Typografie odstavce - odsazení Východová řádka •Základní pravidla: -za čárkou, tečkou a apostrofem -číslicová: +F -mezi číslem a značkou jednotek Mezislovní mezery - nastavování Mezipísmenové mezery - 1 •Prostrkání (tracking - stejná velikost pro mezipísmenovou. > Umění, Architektura, Design > Grafický design - Typografie Gavin Ambrose, Paul Harris. Umění, Architektura, Design Alchymie Antická knihovna Antroposofie, Teosofie, Gnóze Astrologie, Horoskopy Bibliofilie a staré tisky Biblistika, Křesťanská teologie Biografie, Paměti, Memoáry Časopisy, Periodické publikace. Prostrkání je další užitečnou a přehlíženou vlastností. V CSS můžete snadno definovat mezery mezi slovy i mezi jednotlivými znaky. Slouží k tomu vlastnosti word-spacing a letter-spacing. Na TYPOWEBu je, ačkoliv se to možná nezdá, kvůli čitelnosti pro každý text definován letter-spacing rovný jednomu pixelu. Odvážné. (Rockwell CE . bold . velikost 10pt . prostrkání 25) 9. Typografie (Rockwell CE . regular . velikost 14pt . prostrkání 25) vizitka ⁄ formát 85*55mm 10. Příklady užití logotypu ºÙêÚçêÙ 'Ýêæpãçî\ ú ÈêçâÝÛì ÅÙæÙßÝê.

Gramatiku známe všichni, tak proč neznáme typografii?

InDesign is the industry-standard publishing app lets you design and publish high-quality documents across a full spectrum of digital and print media Písmo je jako zápis mluveného slova jedním z nejzákladnějších prostředků pro šíření vzdělanosti či obecněji informací. Zvláště v souvislosti se stále většími vzdálenostmi, na které lidstvo chtělo (a zajisté nadále chce) své zprávy předávat, se písmo stalo projevem člověka doslova nepostradatelným.A to i v dobách, kdy je možno stejně jednoduše sdílet i.

Typografie: Typografický slovníček

Martin Pecina: Knihy a typografie - ukázka Published on Jun 5, 2011 Kniha je pokusem o příspěvek k prakticky neexistujícímu žánru, zabývá se procesem tvorby knih z pohledu. prostrkání, proklad, glyfy, ligatury, účaří, posun účaří, mřížka účaří, proklad, vazby, hypervazby, tabulátory. 5. Grafika, grafický design a software • princip vektorové a bitmapové grafiky • výstupy pro tisk, pro elektronická média • sazba (typografie a písmo) na počítač

Typografie - klasifikace a pravidla - Atlantic

Typografie - Wikipedi

Štěstí typografie tkví v tom, že každý projekt má své případy užití, což znamená, že žádný typ písma nemůže být nejlepší volbou pro všechny. Hledejte velkorysá oka, stabilní neměnící se tahy, zřetelně odlišné tvary písmen a konsistentní vertikální rytmus typografie doplňkové písmo regionu - vzorník 2.08 10/13 bodů, prostrkání 20 jednotek Základní pro-vedení značky územního celku Jižní Čechy je čtyř-barevné, pozitivní, v zobrazeném tvaru. Skláda se z obrazového znaku a logotypu. Znak je tvořen třemi překrývajícími se segmenty kruhu, symbolizující tř Písmo, typografie 2.1 Písmo ČVUT Technika, Light, Book, Regular, Bold z písma Technika Bold v prostrkání 40 jednotek (prostrkání = malé mezery mezi jednotlivými literami textu). Umístění jednotlivých částí logotypu ve čtvercové ploše j Chápu tvar a inspiraci loga, ale spíše to na mě působí jako logo pro dětské centrum. Co se týče typografie, tak mě zaujalo zvláštní prostrkání ště. Myslím, že logo by mělo být spíše jako logotyp, tedy bez symbolu. Věra Marešová graphic designer vgrafik.cz . Uzavřená soutěž pro 6 subjektů a odměna 350 000 K O to větší prostor dostává typografie a grafický design. Jakoby se vrátil papír zpět na scénu. Odlišení webu od jiného je často záležitostí linek, fontů, řezů, stupňů, prokladů, řádkování a prostrkání. Zároveň ale také firemních barev, log, motivů, piktogramů a originálních fotografií. Není to krása

Písmo (2) - ukázky, kombinace více typů písem, vyznačování pomocí písma, typy textových důrazů, speciální efekty, písmový faktor, proklad, prostrkání Souvislost grafického návrhu s technologickým zpracováním - přehled, principy, vliv obtížnosti grafiky na technologické zpracování, volba grafických variant pro. Prostrkání - zvětšení meziznakových mezer. Používá se málokdy, meziznakové mezery rozbíjejí sevřený tvar jednotlivých slov a zhoršují čitelnost textu. Dříve se používalo Typografie se vyvíjí již od středověku a měrné jednotky, které byly tehdy běžné, v ní zů TYPOGRAFIE Nejdůležitějším posláním typografie je přenos sdělení. Proto jsme se snažili pro práci s ní nasta-vit jasná a jednoduchá pravidla. Vždy dbáme na to, aby byly texty vysázeny správným písmem, byla dodržována typografická pravidla a informace byly správně strukturované

Výstaviště Praha vybralo v soutěži nové logo, 350 tisíc

Prostrkání - zvětšení meziznakových mezer. Používá se málokdy, meziznakové mezery rozbíjejí sevřený tvar jednotlivých slov a zhoršují čitelnost textu. Dříve se používalo z důvodu úspory písma - nebylo nutné pro vyznačování odlévat další font. Typografie se vyvíjí již od středověku a měrné jednotky. Prostrkání (vkládání zúžených mezer mezi písmena) bylo módní na konci devatenáctého století (snad pro nedostatek kvalitních kurzívních a půltučných řezů pro tehdejší novinku - sázecí stroje). Typografové je však nedoporučují - sazba se v místě prstrkaného písma opticky propadá Dalším prvkem sazby je forma vyplňování řádků. Volbou prostrkání se rozumí změna vzdálenosti mezi písmeny a znaky. Volba prostrkání může být Bez prostrkání; Velmi volná; Volná; Normální; Těsná; Velmi těsná; Vzdálenost mezi jednotlivými řádky se nazývá řádkový proklad. Ten se standardně dělí na 1, 1,5 a 2. Písmo, typografie 2.1Písmo ČVUT Technika, Light, Regular, Bold z písma Technika Bold v prostrkání 40 jednotek (prostrkání = malé mezery mezi jednotlivými literami textu). Umístění jednotlivých částí logotypu ve čtvercové ploše je závazné a nelze je měnit. Tuto verz

Nastavení prostrkání QuarkXpres

V grafickém průmyslu prostrkání označuje vzdálenost mezi znaky, zatímco proklad označuje vzdálenost mezi účařími (základnami) po sobě následujících řádků v odstavci Typografie; Boumův mýtus aneb měli nechat Hermana na pokoji. Od. redakce - 7. 5. 2018. 795. Share. Facebook. Twitter. Google+. WhatsApp. Linkedin. Email. V otázkách vědy se svědectví tisíců mnohdy nemůže rovnat pokorné úvaze jediného člověka. (Galileo Galilei) Jin a Jang Kašlání na dobré prostrkání liter je netypičtější chybou dnešních počítačových grafiků - nechají obvykle výchozí strojový kerning a na výsledcích je to krutě vidět. - Skutečně mě zajímá, kolik a odkud máte takový přehled o mé dvanáctileté práci v grafickém oboru, abyste ji mohl prohlásit za. Není vhodné používat prostrkání jako metodu zvýraznění. Některá pravidla hladké sazby: Pravidel a zásad pro psaní různých znaků která je vhodné v běžné sazbě dodržovat je velké množství. Pro začínajícího sazeče je vhodné řídit se literaturou například Praktická typografie, Typografický manuál a podobně

Ruční prostrkání QuarkXpres

Důležitým hlediskem u tiskovin byla čitelnost typografie, tudíž správná volba fontu, jeho velikost, prostrkání. Vše musí být čitelné, ale zároveň jemné a nenásilné. Vztah mezi estetikou a funkčností jsem si i v tomto případě ověřovala tiskem ve skutečné velikosti Typografie. Linky, články, tutoriály atp. Je potřeba se naučit správně vytvářet kerningové páry, prostrkání (tracking) a vysázet základní text korektním způsobem. Zde jsou příklady nejzákladnějších pravidel sazby, které je potřeba integrovat do svého uvažování. Neznamená to, že bychom se následováním.

12 Typografie - Písma Typografie Písma Druhá část manuálu definuje spolkové písmo a předepisuje způsoby jeho použití. Písmo (font) je velmi důležitým prvkem vizuální identi-ty, velmi nenápadný, ale při důsledném používání nese informaci o organizaci stejně jako logo či barvy Sazba a typografie (tabelátory, konec řádku, konec odstavce, prostrkání párů, zavěšená sazba 1 Typografie - teorie a základní aplikace Typografie dříve mimo jiné souhrnné označení pro tiskárenský průmysl, později pro grafickou úpravu tiskovin, dnes především nauka o písmu, jeho zákonitostech a správném užití (sazba, výtvarná typografie, písmo na webu aj.), nebo také práce s písmem a jeho uspořádání v grafických projevech

typografie Jan Konečn

 1. TYPOGRAFIE NA WEBU Zatím žádná hitparáda. 69. Uživatelé web v rychlosti skenují, ale jakmile se dostanou k požadovaným informacím, začnou číst. - Janice Redish umíme číst? 70. skenovatelný text 71. provzdušnění 72. provzdušnění 73
 2. Typografie Bezpečná písma Arial, Arial Black, Comic Sans, Courier New, Georgia, Impact, Times New Roman, Trebuchet, Verdana Zobrazení textu v obrázcích sIFR. Typografie Mezery mezi znaky Vodorovné - prostrkání (letter-spacing, word-spacing) Svislé (line-height) Zarovnání textu Řeky www.typetester.org
 3. Q a Ha jsou jednotky používané v japonské ruční či automatické sazbě fotografií pro zobrazení velikosti písma, prostrkání nebo délky prokladu. Každá jednotka má hodnotu 0,25 mm. Q slouží pouze k vyjádření velikosti písma, zatímco Ha lze použít k vyjádření směru a délky prokladu, mezer mezi objekty a podobnými prvky
 4. This page was last edited on 17 November 2018, at 03:50. Files are available under licenses specified on their description page. All structured data from the file and property namespaces is available under the Creative Commons CC0 License; all unstructured text is available under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License; additional terms may apply

Písmo společnosti a typografie Základní písmo společnosti, ukázky 26-28 Doplňkové písmo společnosti, ukázky 29-30 způsob, tedy rozšiřování prostrkání znaků či prokladů řádků je dovoleno, ale je třeba postupovat opatrně s citem. Tyto povolen Prostrkání (vkládání zúžených mezer mezi písmena) typografové nedoporučují - sazba se v místě prostrkaného písma opticky propadá. Pokud jej vůbec použijeme, necháme si jej pouze na nadpisy a použijeme příslušnou funkci textového editoru nikoli mezeru mezi písmeny. Podtržení patří do repertoáru psacího stroje Typografie stránky (margo, paginace, zrcadlo sazby, řádkový a stránkový rejstřík) Typografie odstavce (proklad, prostrkání, zarovnání, odsazení, zarážky) Typografické zásady a chyby 3. Redakční praxe. Práce redaktora. Domácí korektura. Stránková korektura. Redakční žánry (anotace, šiml, texty na záložky) Měření. 5.1.5 Kerning a prostrkání 37 5.1.6 Klasifikace písem 38 5.1.6.1 Solperova klasifikace 38 DTP a typografie jsou vítaným plusem pro budoucí uplatnìní absolventù vysoké školy humanitního smìru. Je samozøejmì pravda, že na knižním trhu se v posledních patnácti letech obje

TeX pro každého - stručný úvod do typografie - Root

Prostrkání se vztahuje k prostoru mezi písmeny. Upravením této mezery se znaky stají více či méně rozpoznatelnými. Zmenšením prostrkání redukujete mezeru mezi písmeny, zhutníte text a umožníte, aby se do daného prostoru vešlo více textu. (Typografie, 2010:94) 5.4.1. Obálka číslo Typografie - zabývá se písmem, jeho správným použitím a sazbou. ČSN 01 6910 - pravidla pro grafickou úpravu textů zpracovaných textovými editory a zásady formálního uspořádání obchodních a úředních písemností

Typografie Albatrosmedia

 1. Zdroj pinu jankonecny.cz. Záhadná typografie #2 - Prostrkání a prokla
 2. Zeptejte se jakéhokoli grafického designéra na světě, podle čeho vybírá font a barvu a jak postupuje při tvorbě nového layoutu, a nikdy neuslyšíte stejnou odpověď. Každý tvůrce má svůj vlastní kreativní přístup, a což je možná mnohem podstatnější, vlastní způsob, jak vybrat a zkombinovat st..
 3. Prostrkání se dá nastavit v nabídce Písmo, karta Upřesnit, nabídka Mezery - Rozšířené. Prostrkání obvykle nastavujeme na 10 až 20 % stupně písma, v obyčejném textu psaném desetibodovým písmem tedy prostrkáváme jedním až dvěma body. Základním požadavkem z hlediska typografie je jednotnost významově shodných.
 4. 2 1 Úvod 1.01 Jednotnávizuálníidentita 4 1.02 Funkceaužitímanuálu 5 2 Logo 2.01 Logo-základnívarianta 7 2.02 Logo-přehledvariant 8 2.03 Logo.

Typografie: Zásady a rady - O2 Knihovn

 1. Kapitola 1: Začínáme Pokud jste svůj nový software ještě nenainstalovali, začněte tím, že si přečtete informace o instalaci a dalších předběžnýc
 2. Typografie v podzemí. Představte si sami sebe v neznámém velkoměstě s nesmírně rozsáhlou sítí metra, kdy se musíte z jednoho konce města dostat na druhý. Jedná se o intelektuálně náročný počin, zvláště když nerozumíte jazyku domorodců a oni vašemu. Mnozí v této chvíli raději zvolí taxi
 3. Kooperativa manual identity 1. Manuál identity značky KooperativaPoslední aktualizace 20. 3. 2009 2. V proměnlivém mediálním světě nelze odhadnout formáty, typy ani rozsah sdělení, jimiž budeKooperativa prezentovat svou značku
 4. Typografie a práce s textem Import pYedlohy se zdaYil a ne ekan dobYe. NepodaYilo se pYevést pouze zkratky (funk ní klávesy) pro jednotlivé styly optické prostrkání znako (Optical Kerning), optické vyrovnávání sloupco sazby (Optical Margin Alignment) a funkci Multiline Composer. První jmenovaná funkce s
 5. An icon used to represent a menu that can be toggled by interacting with this icon
 6. Písmo a typografie: jako součást odborných uměleckých předmětů se zaměřením na grafickou úpravu textu pomocí ICT. 2006, str. 73. 4 SAMARA, Timothy. Grafický design: základní pravidla a způsoby jejich porušování. V Praze: Slovart, 2008. 272 s. ISBN 978-80-7391-030-3.2008. str. 35
 7. Typografie 3.1 Základní typografické pojmy 3.2 Základní písmo 3.3 Doplňkové písmo 4. Barevnost 4.1 Základní barvy 5. Prostrkání = vzdálenost mezi jednotlivými znaky (písmeny) textu. V manuálu je prostrkání defi nováno v bodech (1 bod = 0,353 mm)

písmo, tok textu, sazb

Havelka Jan. Počítačová typografie pro každého. Praha, GRADA Publishing,1995. ISBN 80-7169-165-8. Úřad pro normalizaci: ČSN 01 1001 Matematické značky. Praha,Vydavatelství Úřadu pro normalisaci, 1961. Ústav pro jazyk český AV ČR: Pravidla českého pravopisu (školní vydání). Praha, Pansofia, 1993. ISBN 80-901373-6-9 Sazba — profesionální sazbou dnes obvykle nazýváme zpracování textu v tzv. sázecím programu, a to s ohledem na typografická pravidla daného jazyka a výtvarnou předlohu. Guttenbergova bible Mezi hlavní typografické požadavky na jakýkoliv souvislý text patří rovnoměrné zabarvení sazby na stránce, které tvoří jednolitou šedou plochu bez děr a zhuštěných slov

Základy typografie - webzdarm

 1. Typografie - klasifikace a pravidla - Atlanti
 2. Základy typografie a zpracování text* na po*íta*i
 3. 3. Typografie a sazba na počítači - Varho
Příklady profesionální sazby | g14pool
 • Podpůrný těhotenský pás.
 • Auta české budějovice.
 • Kelly osbourne 2019.
 • Čekání na godota kniha.
 • How to view raw images on windows.
 • Renault laguna recenze.
 • Granátové jablko strom.
 • Spadl jsem na zápěstí.
 • Šroubovák na bity.
 • Dámská vesta puma.
 • Dětské chrániče motocross bazar.
 • Zlomkové tablety do myčky.
 • Kovy kamera.
 • Modrasil pribalovy letak.
 • Americky buldok mini.
 • Alza hračky pro nejmenší.
 • Stare retro panenky.
 • Twitter account.
 • Triquetra triangle.
 • Řezání balsy.
 • Plynový klakson.
 • Aquarius hair.
 • Palmoplantární hyperkeratóza.
 • Jeřáb sladkoplody.
 • T pain buy ua drank.
 • Branický most na kole.
 • Vánoční jarmark vysoké mýto 2018.
 • Společenské akvárium.
 • Metoda mig 135.
 • Hashtagy priroda.
 • Ztráty a nálezy čd bohumín.
 • Perimenopauza příznaky.
 • Philips tv problem.
 • Čurokap.
 • Ruzova pityriáza.
 • Stars and stripes flag.
 • Hyperprotektivní rodič.
 • Sv. daniel.
 • Derivative calculator wolfram.
 • Download video from page chrome.
 • Hodinky sportovní.