Home

Resuscitace novorozence 2021

Resuscitace novorozence Liška K. ÚVOD V článku je podán celkový přehled resuscitace novorozence se zaměřením na změny, ke kterým došlo v období 2005-2010. Doporučení j sou urče-na pro resucitaci novorozence po porodu (přechod z intrauterinního do extrauterinního prostředí), ale lze je použít i pro novorozence, kteří. VIII. odborné symposium ČRR - Resuscitace 2018 VII. odborné symposium ČRR - Resuscitace 2017 VI. odborné symposium ČRR - Resuscitace 2016 problematiky resuscitace: perinatální komplikace, které vedou k nutnosti resuscitace novorozence, požadavky na prostorové, personální a materiálně technické zajištění re-suscitace novorozence, optimalizace resuscitace ve vztahu k časné, pozdní a dlouhodobé stranak-resuscitace Created Date: 1/3/2016 11:55:00 PM. Těmto doporučením předchází kritické pohledy na význam klasického hodnocení stavu novorozence podle Virginie Apgarové [2]. KLÍČOVÁ SLOVA: novorozenci, kardiopulmonální resuscitace, doporučení 2015. ÚVOD. 2016 Číslo 5-6. Resuscitace novorozence Bakalářská práce - Období - 2010 až 2016 - Další kritéria - recenzovaná periodika, þlánky Databáze: Bibliographia medica echoslovaca, Medline, ProQuest, EBSCO, Google Scholar, Medvik, ýeská i zahraniní periodik

Resuscitace novorozence > Resuscitace je soubor výkonů k okamžitému zajištění nebo obnovení základních životních funkcí -. Vyhláška č. 3/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického povolání, ve znění vyhlášky č. 129/2010 Sb

Semináře UNIPA - Prevence porodních poranění 2016 - UNIPA

Součást výukového materiálu První pomoc - http://www.lf3.cuni.cz/prvni-pomoc/ Smí být používáno pouze k vlastnímu studiu nebo výuce studentů. Žádná. VI. odborné symposium ČRR - Resuscitace 2016 Kurzy KPR/AED Provider KPR/AED Instruktor ALS Provider ALS Provider ENGLISH European Paediatric Advanced Life Support Generic Instructor Course Educator Masterclass Kontakty Česká resuscitační rada. IX. odborné symposium ČRR 2019. 2016. Autor: Mgr. Nina Müllerov Dále se věnoval tématu resuscitace novorozence po porodu, která se vyznačuje některými odlišnostmi od starších dětí a dospělých. Představil hlavní změny v resuscitaci novorozence, které byly provedeny na podnět Evroé rady pro resuscitaci v roce 2015, například v oblasti podpory. Kurz urgentní medicíny 2016. Názvosloví • ILCOR - sdružení 8 mezinárodních organizací (ERC,AHA,HSFC) • Základní neodkladná resuscitace (Basic Life Support - BLS) - bez pomůcek - protektivní pomůcky, které chrání zachránce novorozence • Trojitý manévr (CAVE susp. poranění krční páteře) A - Title. Novinky v resuscitaci novorozence. Pro resuscitace novorozence platí základní algoritmus (obr. 1). Zcela zásadní je během resuscitace udržování tělesné teploty, hodnocení přijatelné oxygenace v časovém průběhu a vyhodnocování potřeby další pomoci

resuscitace.c

 1. Takže zavedený český pojem doporučené postupy pro resuscitaci už tak úplně nesedí — neodkladná resuscitace už není jediným tématem, kterým se guidelines ERC zabývají. Přibyla například první pomoc. Nebo schémata pro postup při lavinovém neštěstí (nikoliv pro laiky, ale pro profesionální zachránce)
 2. RESUSCITACE A PODPORA POPORODNÍ ADAPTACE NOVOROZENCE (nová doporučení) MUDr. Karel Liška, neonatologické oddělení GPK VFN a 1. LF UK v Praze. Projekt Péče o nezralé novorozence, reg. č. CZ.2.16/3.1.00/21564. EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ . PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOST
 3. Jde o první doporučené postupy, které uvádějí na pravou míru význam skórování stavu novorozence podle Apgarové. LITERATURA. 1. Novák I. Kardiopulmonální resuscitace po roce 2010. Pediatr praxi 2011;12:126-129. 2. Novák I, Pokorný J, Fabichová K. Kardiopulmonální resuscitace u dětí v České republice

SIDS (sudden infant death syndrome) - syndrom náhlého úmrtí kojenců je stav, kdy dítě přestane náhle dýchat a pokud není zahájena resuscitace, dochází k úmrtí. Příčina syndromu není úplně objasněna, často se diskutuje o nezralosti dechových center. Existují preventivní opatření, která snižují riziko vzniku SIDS Anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicína [Online] 72016, 63(1) CI 95%; 4,26 - 3,54 při srovnatelném zdravotním stavu s kontrolní skupinou dětí bez anestezie. Obdobné rozdíly byly zjištěny při hodnocení kognice a výsledků behaviorálních testů stava v t hotenství a resuscitace novorozence. Resuscita ní doporu ení se opírají o jednotlivé kazuistiky, simula ní medicínu a fyziologické 2016, 27, . 4 ANESTEZIOLOGIE A INTENZIVNÍ. Novinky v resuscitaci novorozence MUDr. Karel Liška Neonatologické oddělení Gynekologicko-porodnické kliniky 1. LF UK a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze V článku je podán celkový přehled resuscitace novorozence se zaměřením na změny, ke kterým došlo v období 2005-2010. Doporučen Medicína po promoci 1/2016 14.03.2016 15:58 Autor: Doc. MUDr. Ivan Novák, CSc

Kardiopulmonální resuscitace novorozenců - pokyny a

 1. 3 Resuscitace a podpora poporodní adaptace novorozence - nová doporučení Liška K. 12 Antibiotická léčba novorozeneckých bakteriálních infekcí Kolář M., Htoutou Sedláková M., Kantor L., Imwensi O. P. 16 Dnešní pohled na vznik, vývoj a léčbu retinopatie nedonošených Odehnal M., Malec J., Malcová I. 20 Neonatální.
 2. Základní informace; Žádost o akreditaci vzdělávací akce; Vzdělávací akce akreditované ČLK ; Kurzy ČLK; Stavovský předpis č. 1
 3. Resuscitace novorozence s praktickým nácvikem (28.01.2016) Podrobné informace - viz příloha. Pokud se nezobrazí přihláška, je kurz obsazen. - číslo účtu: 19-1083620217/0100 - variabilní symbol je číslo kurzu - poplatek musí být uhrazen přede
 4. 2016. Autor: jat, redakce AM Review. V Evropě je ročně zaznamenáno více než 350 000 případů kardiopulmonální resuscitace (KPR) pro mimonemocniční náhlou zástavu oběhu. Podle recentní studie EURECA ONE dosahuje incidence zahájení KPR v České republice hodnoty 96,1 na 100 000 obyvatel, přičemž průměrný věk pacientů je.

Soud mu v roce 2016 přiřkl odškodné 10,5 milionu korun. Obdobně pak rozhodl soud v případu pozdní resuscitace novorozence v prostějovské nemocnici, které nařídil kvůli nevratnému poškození mozku dítěte jeho rodičům zaplatit 16,5 milionu korun Vzácně můžeme v rámci resuscitace podat naloxon - kompetitivního antagonistu exogenních a endogenních opioidů. Indikací může být informace, že matce takového apnoického novorozence byla několik hodin (2-4) před porodem aplikována opioidní analgetika. Naloxon však podáváme až po kardiopulmonální stabilizaci

Thomayerova nemocnice – porodní sály – Porodnice Praha

Za novorozence se považuje dítě od narození do 28. dne života. Přečtěte si důležité informace, rady a doporučení. Klikněte sem resuscitace těhotné; aortokavální komprese; emergentní císařský řez; resuscitace novorozence; podvaz pupečníku Klíčová slova anglicky resuscitation in pregnancy; aorto-caval compression; emergency Caesarean section; resuscitation of the newborn; cord clampin Je jasné, že resuscitace novorozence je stresující záležitost, proto chápu, že pro porodní asistentky a doktory je příjemnější tento úkon provést v klidném, čistém prostředí, bez ustaraných pohledů rodičů a nutnosti odpovídat na jejich otázky. Tento přístup však nedává žádný smysl, pokud vezmeme v úvahu.

dohled a péči o matku s novorozencem nebo kojencem vyžadujícím zvláštní péči včetně nedonošeného a přenošeného novorozence, novorozence s nízkou porodní hmotností a patologického novorozence, 9. asistenci u resuscitace novorozence; není-li to možné, musí být proveden nácvik simulací, 10 BLS - základní postup pro laickou resuscitaci BLS pro školené zachránce - základní postup pro vyškolené zachránce BLS dětí - laická resuscitace dětí. Výukové texty. Komplexní materiály pro výuku první pomoci ve školách - příručky, metodika, výuková videa a prezentace pro všechny typy základních a středních škol. . Výstupy projektu EU ve spolupráci se.

BPPD0422c Péče o novorozence a kojence II - cvičení Lékařská fakulta jaro 2016 Rozsah Ošetřování novorozence s hyperbilirubinémií. 11. Resuscitace novorozence - praktické nácviky (na modelu). 12. Screeningová vyšetření novorozence. 13. Zhodnocení potřeb novorozence a stanovení ošetřovatelského plánu 2016 - 16.00 hodin L. Kantor 2) Nízká pozdní morbidita - jeden z podstatných zájmů neonatologů J. Hálek 3) Proměny pravidel resuscitace novorozence b. rozence, novorozence s nízkou porodní hmotností a patologického novorozence, 9. asistenci u resuscitace novorozence; není-li to možné, musí být proveden nácvik simu-lací, 10. péči o ženy v oblasti gynekologie, 11. základní ošetřovatelskou péči v interním lé-kařství a chirurgii, 12. komunitní péči, výchovu, edukaci a. 2016 Resuscitace novorozence. 2016 Kurz asertivity (J.Brzkovská) 2016 Léčení jizev (EASE) 2016 Fyziologie III doby porodní s Prof. Cecily Begley (APODAC) 2016 Zvládání komplikací při porodu (APODAC) 2016 Blokády pánve, zvláště u žen v těhotenství a po porodu, diagnostika a mobilizac

Katedra anesteziologie, resuscitace, intenzivní a perioperační péče, Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, Brno Článek předkládá další adaptovaný klinický doporučený postup (KDP) v péči o novorozence a kojence, tentokrát zaměřený na ošetřování centrálních žilních vstupů 1918 influenza pandemic survivor interview: Mrs. Edna Register Boone - Duration: 11:01. Alabama Department of Archives & History Recommended for yo Last updated on Apr 13, 2016; Play all Share. Loading... Save. Sign in to YouTube. Sign in. Simulovana resuscitace nemocnice Kolin Kardiopulmonální resuscitace novorozence, dítěte cca 12.

Resuscitace novorozence porodnice

5. 2016. Poláčková, R. Nejčastější úskalí resuscitace donošeného novorozence. Seminář Asfyktický novorozenec - od příjmu až k propuštění. Ostrava, 24. 9. 2015; Poláčková, R. Péče o novorozence v Moravskoslezském regionu v roce 2014. Audit výsledků perinatální péče v Moravskoslezském kraji v roce 2014. Ostrava. Polglase GR, 2016 . WWW.OPPK.CZ Snaha o spontánní dechovou aktivitu (nezralost = asfyxie) Strukturální a funkční nezralost plic Slabost dýchacích svalů Oběhová nestabilita při časném přerušení extrémně nezralé novorozence Resuscitace a stabilizace nezralých 14:25 15 Resuscitace novorozence MUDr. Karel Liška diskuze 09:30 -10:30 Kazuistiky i. 15:00 Káva 15:30 - 16:20 Peripartální život ohrožující krvácení 15:30 16 Život ohrožující krvácení v těhotenství doc. MUDr. Antonín Pařízek, CSc. 15:40 17Hypotonie dělohy MUDr. Michal Koucký, Ph.D. 15:50 18 Placenta accreta/percret Žena ze středních Čech se rozhodla rodit doma, všechno se ale ošklivě zvrtlo. Porodní asistentka musela přivolat záchranáře, miminku nebilo srdíčko. Lékařka nakonec dítě zachránila, matka ale odmítla převoz do nemocnice

Únor 2016 - Dezinfekce, Sterilizace, Infekce spojené s poskytováním zdravotní péče, Praha. Únor 2013 - Resuscitace NOVO a první pomoc - kurz pro PA, UNIPA, Brno. Duben 2008 - Resuscitace novorozence, PKN Jako léčebný postup je hypotermie uvedena i v doporučených postupech kardiopulmonální resuscitace novorozence 2015. Novorozenci jsou jedinou věkovou skupinou, u které byl uvedený efekt prokázán. Autorská odbornost Kód Název ©2016 Seznam zdravotních výkonů 2.0.0.171,. 2016 Roman Bortlíek. Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií Využití léebné hypotermie u pacientů po kardiopulmonální resuscitaci Hypotermie, kardiopulmonální resuscitace, terapeutická hypotermie přednemocniþní neodkladná péþe. TITLE Use of therapeutic hypothermia in patients after cardiopulmonary resuscitatio

3/2016 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 39/2005 Sb ..

Kritické stavy v porodnictví 2016 – Porodnické Fórum

RESUSCITACE NOVOROZENCE a první pomoci u dětí [pro zdravotníky] Prosinec 2020 : ČR Kurz resuscitace novorozence [a první pomoci u dětí] ZDRAVOTNÍK / NEWBO tré Akreditovaný kurz nebo seminář. [Termín kurzu bude upřesněn] Kurz první pomoci ZDRAVOTNÍK: Prosinec 2020 : Č 2014 - 2016; U Kamenné ryby 2014 odborný seminář s Barbarou Kosfeld; Umění porodních asistentek - zdraví dělohy

Resuscitace novorozence - YouTub

Nemocnice v Nymburku získala další dva oxymetry | Redukční

8. dohled a péči o matku s novorozencem nebo kojencem vyžadujícím zvláštní péči včetně nedonošeného a přenošeného novorozence, novorozence s nízkou porodní hmotností a patologického novorozence, 9. asistenci u resuscitace novorozence; není-li to možné, musí být proveden nácvik simulací, 10 Resuscitace novorozence. U dětí do 1 roku věku zahajujeme resuscitaci vždy 5 úvodními vdechy; Následuje střídání srdeční masáže s vdechy v poměru 30:2. PRAHA - 2.12.2016 - od 9:00 do 11:00 - účast možná s dětmi - Flora Carpe Diem OBSAZENO Novorozenecký box pro zajištění péče pro dítě po porodu je součástí komplexu porodních sálů. Po modernizaci je vybaven speciálními výhřevnými lůžky s možností resuscitace novorozence. Pokoj pro observaci je určen pro maminky s hrozícím předčasným porodem. Sprchy a toalety jsou pro rodičky společné

2016 - 2019: Krizové situace v porodnictví Průvodkyně zdravým těhotenstvím a porodem: 2019: Resuscitace novorozence: 2019: Facebook: k.sedlackova@centrum.cz +420 608 538 925. 2.12.2016 by JH Komentáře nejsou povolen Resuscitace novorozence - povinnost se školit. Kurzy resuscitace novorozence - povinnost se školit V některých ambulancích jsme již zaregistrovali v rámci kontrol i kontroly plnění požadavků Ministerstva zdravotnictví ČR týkající se kurzů první pomoci. V těchto požadavcích. Akademický rok: 2016/2017 Jméno studentky Název práce 1. Adamová Martina Starostlivos ť pôrodnej asistentky o potreby ženy prvé tri dni po pôrode 2. Bajajová Barbora Anna Resuscitace novorozence na porodním sále 3. Dobrovolná Michaela Důvody vedoucí k volb ě domácího porodu, lze v nemocnic

In Euroanaesthesia 2016. 2016. ISSN 0265-0215. HARAZIM, Hana, Petr ŠTOURAČ a Martina KOSINOVÁ. Pregraduální výuka urgentní medicíny simulační formou: pětileté zkušenosti s Kurzem urgentní medicíny na LF MU. In XXIII. Dostálovy dny Urgentní medicína a medicína katastrof 2016. 2016. s. 19. ISBN 978-80-270-0451-5 3.První ošetření novorozence. Resuscitace novorozence. 4.Výživa novorozence 5.Fyziologie novorozeneckého období 6.Patologie novorozeneckého období. Vývojové vady novorozence. 7.RDS syndrom, UPV Novorozenec s nízkou porodní hmotností Témata cvičení: 1.První ošetření novorozence. Screening u novorozence Semináře UNIPA - Resuscitace novorozence 2019 Semináře UNIPA - Marisa Alcalá 2016 . Podpořte nás . Více o podpoře UNIPA . Kalendář akcí - UNIPA. Kurz Základy podnikání pro porodní asistentky . 1.1.2019 - 1.1.2021. Kurz péče o rodiče po perinatální ztrátě

Hlavní strana - Česká resuscitační rad

Kardiopulmonální resuscitace byla tématem konference v

Resuscitace novorozence naštěstí není častá, to ovšem znamená, že je potřeba získat zkušenosti nácvikem. Reálné klinické situace může věrně napodobit simulátor SimNewB. Jedná se o sofistikovanou figurínu, schopnou měnit barvu podle obsahu kyslíku v krvi, třást se a napodobit tak křeče 2013 kurz Resuscitace novorozence (VFN Praha) 2014 kurz Vývojová neurologie (Fakultní Thomayerova nemocnice Praha) členství v odborných společnostech Česká lékařská komora (od r. 2008) Česká neonatologická společnost Jana Evangelisty Purkyně (od r. 2012 Univerzita Karlova v Praze, Fakultní nemocnice v Motole, Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny SOUHRN V České republice je ročně podáno přibližně 100 000 anestezií dětským pacientům. Náročnější výkony jsou centralizovány do několika málo center. Jsou vypracovány anesteziologické postupy pro jednotlivé typy vyšetření a výkonů odpovídající. v zavedení nových metod resuscitace asfyktického novorozence a v ošet řování novorozence traumatizovaného. Tato opat ření, postupn ě zavád ěná celostátn ě, p řisp ěla nemalou m ěrou k významnému poklesu mate řské a perinatální úmrtnosti v ČSR Základy resuscitace pro rodiče propuštěného dítěte Vydáno: ([2016?]) Péče o novorozence Hlavní autor: Mydlilová, Anna Vydáno: (1994) Minimum z klinické gerontologie pro lékaře a sestru v ambulanci / Vydáno: (2000

Novinky v kardiopulmonální resuscitaci v porodnictví

Guidelines 2015 — doporučené postupy pro resuscitaci — PrPo

Nejlepšími Mediky roku 2017 jsou vojáci z Hradce Králové Vítězům třetího ročníku soutěže Medik roku 2017, pětičlennému týmu studentů Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany v Hradci Králové, předala dnes čestné diplomy náměstkyně ministra zdravotnictví Lenka Teska Arnoštová, která nad akcí rovněž převzala záštitu. Soutěž si klade za cíl. Unie porodních asistentek, z. s. je neziskovou profesní organizací porodních asistentek a studentek porodní asistence. Podílí se na rozvoji oboru porodní asistence v souladu s nejnovějšími vědeckými poznatky a přispívá ke zkvalitnění péče o ženu a dítě 2016 - První pomoc zdravotníka - Resuscitace novorozence, SHOCK Praha. 2016 - Kurz APODAC se zahraničními odborníky v porodnictví - fyziologické vedení porodu a komlikace u porodu, jejich řešení - APODAC Praha. 2016 - Certifikovaný kurz motýlích masáží - Zlín. 2017 - Thajské poporodní tradice obnovy - Olomou 5.-6. týden Neodkladná resuscitace novorozence a dítěte. 7.-8. týden Neodkladná resuscitace dospělého a u specifických stavů. 9.-10. týden Vyšetření a ošetření pacienta se závažným traumatem. Cíle studia: Studijní materiály: Povinná literatura: •MÁLEK, Jiří

MEDICAL TRIBUNE CZ > Kardiopulmonální resuscitace u dětí

2016 se, jako každý rok, naše škola zúčastnila prezentace a představení oborů na Akademii řemesel v Rokycanech. stánku naší školy poskytlo možnost vyzkoušet si základy kardiopulmonální resuscitace jak u novorozence, tak i dospělého člověka, zájemce jsme seznámili s pomůckami k odběru krve nebo k aplikaci injekcí. Akademie řemesel Rokycany 2016 Zastavení u stánku naší školy poskytlo návštěvníkům možnost vyzkoušet si základy kardiopulmonální resuscitace jak u novorozence, tak i dospělého člověka, zájemce jsme seznámili s pomůckami k odběru krve nebo k aplikac prostředí v poporodní péči o novorozence, který vznikal podobně (podle ADAPTE protokolu) jako předchozí doporučené postupy uvedené v Pediatrii pro praxi (č. 4/2015, č. 1/2016, č. 4/2017, č. 2 a 5/2018, č. 2/2019) O týden později následuje porod a šestinedělí, které doplní prohlídka porodního sálu pardubické nemocnice. Ve středu 27. ledna si maminky vyzkouší, jak provádět hygienu novorozence a na co si dát pozor při kojení. Cyklus čtyř přednášek uzavře 3. února téma správné manipulace s novorozencem a resuscitace

Syndrom náhlého úmrtí a resuscitace novorozence - Fakultní

Komplikace domácích porodů v České republice 2016 - 2018. Sekce perinatologie a fetomaternální medicíny České gynekologicko-porodnické společnosti České lékařské společnosti J.E. Purkyně eviduje od roku 2016 údaje o domácích porodech, které byly řešeny pro komplikace na lůžkových gynekologicko-porodnických odděleních v nemocnici Aktivity podporující psychomotorický vývoj novorozence a kojence (plavání) Šturmová, Jana ( Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně , 2010-06-01 ) Akutní císařský řez 3. Péče o novorozence I.: Průběh péče o novorozence v porodnici (screeningová vyšetření): Hygienická péče o novorozence: Nástup laktace : Kojení - techniky kojení, polohy při kojení, pomůcky 4. Péče o novorozence II.: Manipulace s novorozencem : Základy laické resuscitace: Domácí lékárnička Místo konání: Porodnicko-gynekologická klinika, Pardubická nemocnice.

MEDICAL TRIBUNE CZ > Kardiopulmonální resuscitace po roce 201

27.1.2016 13:07 L36e32o49n92t22 ý10n54 LiškaK., Resuscitace novorozence, neonatologické listy 19/2013: (výňatek) Pozdní podvaz pupečníku (placentární tranfúze The subject First aid provides students with the necessary knowledge and skills to manage most life-threatening condition incl. cardiac arrest, loss of consciousness, major bleeding, overdose etc. Particular emphasis is put on the technique of CPR Aktualizace 21. 11. 2016 Záchranář popsal boj o život u domácího porodu. Bylo to jinak, tvrdí rodina . Za několik málo minut za pomoci záchranářů žena porodila, novorozenec však nedýchal. Zasahující tým v čele s lékařkou neprodleně zahájil úkony neodkladné resuscitace Anesteziologie, resuscitace a intenzivní lékařství Zahraniční časopisy: Titul IF Ročníky, jejichž plný text je dostupný prostřednictvím NLK Časové embargo uveřejnění plného textu Aktuální tištěný odběr v NLK Poznámka American journal of respiratory and critical care medicine 13,1 1997- Medline Complete, Proques V roce 2016 bylo v Nemocnici Pelhřimov hospitalizováno cca 14 000 pacientů, z toho 423 dětských pacientů, 546 narozených dětí a více než 81 000 pacientů ambulantně ošetřených. 3. Zdůvodnění projektu Kardiopulmonální resuscitace (KPR) v nemocničním prostředí je jednou z významných

Proměny pravidel resuscitace během let - 30 min. Dubrava L., Olomouc . 2. Evroý konsensus pro management syndromu dechové tísně novorozence - 2016 Update - 15 min. Staníková A., Brno . 5. Záchyt vrozených vývojových vad ledvin - efektivita postnatálního screeningu - 15 min 3. VYHLÁŠKA ze dne 21. prosince 2015, kterou se mění vyhláška č. 39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického povolání, ve znění vyhlášky č. 129/2010 Sb Akademický rok: 2016/2017 2017/2018 1. Krvácení v těhotenství, za porodu a po porodu (poruchy délky těhotenství - potraty, ektopické Překotný porod, porod v domácnosti, resuscitace novorozence. 15. Menopauza, postmenopauza a její komplikace. 16. Náhlé příhody břišní v gynekologii (graviditas extrauterina, torze adnex. Fyziologický novorozenec: fyzikální nález zralého novorozence, charakteristika novorozeneckého období, typická nemocnost 1. Okruh - Pediatrická propedeutika a všeobecná pediatrie, první pomoc a urgentní stavy 2. okruh - Speciální pediatrie 3. okruh - Diferenciální diagnostika, návrh vyšetření a terapi

 • Vítek i z prčice.
 • Salsa mexiko.
 • Městský útulek neratovice neratovice.
 • Odlišné kulturní zvyky.
 • Jak zpevnit ramena.
 • Heterotrofní výživa.
 • Megatovárny lego.
 • Obvod a obsah trojúhelníku příklady.
 • Domy na prodej písek bez realitky.
 • Mapa tenerife.
 • Suché šupinky ve vlasech.
 • Nuuk grónsko.
 • Sencor shb.
 • Equa bank volná místa.
 • Tonkinbolus dollfusi.
 • Antický kostým.
 • Klepání brzdových destiček.
 • Logitech myš heureka.
 • Ramen video recept.
 • Lowrider auto.
 • Infračervené záření.
 • Jaguar xjs v12 cena.
 • Toyota rav4 2003 rozměry.
 • Baterie do elektrokola 36v.
 • Bolest ramene při zvedání ruky.
 • Sob polární boreal woodland caribou.
 • Básničky pro děti video.
 • Hovězí žebra varena.
 • E knihy zdarma.
 • Iphone xs vodotesnost.
 • Ex libris fler.
 • Odběr krve špatné žíly.
 • Aquarius hair.
 • Clash of clans figurky.
 • Aretha franklin životopis.
 • Krevní testy u psů cena.
 • Ocelová zárubeň protipožární.
 • 2x lomené schodiště.
 • Czech press photo 2018.
 • Demix prodejny.
 • Pohybová hra na zimu.